Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Odpadové hospodářství

Gestor: Jiří Staněk, DiS.

Jak dál s individuálním sběrem plastů - elektronický dotazník můžete vyplnit zde.

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. (dříve působící pod jménem .A.S.A.).

 

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny sběrné nádoby - popelnice černé barvy, které jsou vyváženy každý čtvrtek v brzkých ranních hodinách. Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě.

V roce 2017 je poplatek hrazen na základě smluvního vztahu s obcí (stejně jako v předchozích letech). Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu:

  • popelnice 80 l.: týdenní 1850,- Kč / čtrnáctidenní 1400,- Kč / sezónní 1500,- Kč
  • popelnice 120 l.: týdenní 2200,- Kč / čtrnáctidenní 1600,- Kč / sezónní 1850,- Kč
    Samostatně žijícím důchodcům s trvalým bydlištěm v Bašti bez věkového omezení je poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč. Samostatně žijícímu seniorskému manželskému páru pak sleva 700,- Kč.

Poplatky bylo možné platit do 1. března 2017.

  

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty.
Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

 

Individuální sběr plastů z domácností

Zkušební provoz individuálního sběru plastů z domácností byl zahájen 13. února 2017. Zájemci o žlutou popelnici o objemu 120 litrů si mohou službu objednat osobně na obecním úřadě (v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet). Pro rok 2017 byly v obecním rozpočtu pro tuto akci určeny prostředky ve výši 200 tisíc korun, což odpovídá nákladům na roční svoz celkem 200 žlutých sběrných nádob.
Roční poplatek za službu činí 200 Kč a popelnice bude vyvážena jednou za 14 dnů - každé liché pondělí. Předběžná nezávazná registrace, která proběhla v říjnu za účelem zjištění zájmu, není podmínkou pro objednání této služby. Registrovaným občanům bude služba rezervována (nemusejí mít tedy strach, že se na ně nedostane), nebude však zřízena automaticky a je třeba ji závazně objednat. Podmínkou pro její zřízení je uzavření smlouvy s obcí a úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku za individuální svoz plastů.

 

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrné nádoby hnědé barvy. Popelnici o objemu 120 nebo 240 litrů je možné získat na obecním úřadě na základě vyplněné objednávky. Poplatek za celé svozové vegetační období 2017 činí 500,- Kč (120 litrů) nebo 750,- (240 litrů). Svoz bioodpadu v roce 2017 probíhá každé sudé pondělí od 3. dubna do 27. listopadu.

 

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat od jara do podzimu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin (do 2. prosince 2017)
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin (do 31. října 2017)

Od 3. prosince 2017 do konce února 2018 nebude zahradní odpad na sběrném místě přijímán.

 

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťuje zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou nebezpečným odpadem). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru umístěného na Návsi.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin (do 2. prosince 2017)
  • v sobotu od 9:00 do 10:00 hodin (od 9. prosince 2017 do konce února 2018, zavřeno v sobotu 30. prosince 2017)
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin (do 31. října 2017)

 

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

 

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy.

 

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Aktuálně

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne v sobotu 25. listopadu 2017 v těchto časech a místech:

- od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
- od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:50 do 11:05 Nová Bašť - u školky KinderGarten
- od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality


Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

Ukládání zahradního odpadu na sběrném místě

Ukládání zahradního odpadu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou je možné do soboty 2. prosince 2017. V sobotu je sběrné místo otevřeno od 8:00 do 12:00 hodin. Úterní provoz sběrného místa bude ukončen 31. října 2017. V úterý je otevřeno vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Na sběrném místě je možné odkládat zahradní odpad, bioodpad, velkoobjemový odpad, elektroodpad a tonery. Služba je určena pouze pro obyvatele Baště.

Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

 

S elektroodpadem už nemusíte čekat na svozové dny

Od soboty 31. října 2015 bude možné na sběrném místě v ulici Za Kovárnou nově odevzdávat vysloužilé domácí elektrospotřebiče. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. bude probíhat  sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat bude možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou nebezpečným odpadem). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru umístěného na Návsi.

 

Kontejner na použitý textil a obuv

Ve spolupráci se společností A.S.A. byl nově na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na Návsi umístěn kontejner na použitý textil a obuv. Vyvážen bude jednou za dva týdny. Svozový den ještě nebyl určen.

Co patří a nepatří do kontejneru na použitý textil?
Do kontejneru patří použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, ložní povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.
Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Co se děje s nashromážděným oblečením?
Shromážděné věci jsou skladovány v pytlích na suchém místě. Vše je odváženo v kamionech a prodáno specializované firmě.
Společnost .A.S.A. hradí z peněz získaných prodejem použitého oblečení náklady spojené se sběrem a přepravou a dále přispívá na charitativní účely. Při projektu využití textilu spolupracuje již od roku 2011 s Diecézní charitou Brno.

 

Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.