Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
BAŠTĚCKÉ POSVÍCENÍ 2020
12
BAŠTĚCKÉ POSVÍCENÍ 2020
13
BAŠTĚCKÉ POSVÍCENÍ 2020
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Gestor: Obecní úřad Bašť

2020

Stanovení místní úpravy provozu v ulici K Návsi

2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Počet akcií společnosti Středočeská plynárenská, a.s.

Domistav CZ a.s. + DOMISTAV HK s.r.o.

Stížnosti podané v roce 2017

Projekt Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek regionu MAS Nad Prahou - zastávka Bašť-Baštěk

Smlouva o nájmu nemovitosti a Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti

Smlouva o výpůjčce

Autobusová zastávka Bašť-Baštěk

Smlouva mezi obcí Bašť a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje

2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Kastrační program

2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Problémy se škodlivými ptáky

Sociální bydlení

Obalová problematika

ROPID změna trasy linky PID č. 657

Seznam pozemků určených pro náhradní výsadbu, seznam veřejně přístupných cest a stezek do krajiny

Centrum pro podporu občanů - územní plán

Zastavovací plán obce

ROPID dodatky smluv

Baštěcký zpravodaj

Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2017

 

2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 

Kolaudační souhlas k Rekonstrukci a výstavbě zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou

Územní plán

Územní plán

Darovací smlouva, bankovní výpisy

Vodojem

Investiční projekty

 

2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Obec Bašť vydává v souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Bašť v oblasti poskytování informací za rok 2015.

       Počet písemně podaných žádostí o informace dle jednotlivých odborů –  1

       Počet podaných odvolání (rozklad) proti rozhodnutí – žádné

       Přezkoumání rozhodnutí soudem - žádné

       Řízení o sankcích za nedodržování zák. č. 106/1999 Sb. - žádné

 

Přehled žádostí o poskytnutí informací za rok 2015

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou, faxem nebo poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • zastupitelstvo obce  - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad výdajů spojených s poskytováním informací