Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Poplatky / Svozy odpadu

Poplatky za svoz Komunálního odpadu a individuální svoz tříděného odpadu z domácností, systém D2D (door to door)

Poplatky za svoz komunálního odpadu,  za psa/psy, jakožto i úhradu za tříděný odpad pro rok 2024, bude možné hradit v období od 22.01.2024 do 29.02.2024. Poplatky je možné hradit hotově nebo kartou v úřední hodiny obecního úřadu obce Bašť,  nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje.

! POZOR !

PŘI PLATBĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ:

 • u komunálního odpadu je nutné vyplnit ohlášení plátce POUZE V PŘÍPADĚ ZMĚNY či nového přihlášení.
 • u tříděného odpadu (plast, papír, Bio) je nutné ohlášení plátce vyplnit VŽDY.

PŘI PLATBĚ ONLINE přes portál Středočeského kraje :

 • u komunálního odpadu NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT OHLÁŠENÍ PLÁTCE.
 • u tříděného odpadu (plast, papír, Bio) NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT OHLÁŠENÍ PLÁTCE.

Pouze při vzniku nového poplatku či nové objednávce svozu tříděného odpadu je nezbytné vyplnit a doručit ohlášení plátce obecnímu úřadu.

Vyplňujte zvlášť ohlášení plátce za komunální odpad  a ohlášení plátce za tříděný a bioodpad.

Ohlášení plátce – komunál

OHLÁŠENÍ PLÁTCE_tříděný a bioodpad

Ohlášení plátce naleznete také na našich webových stránkách obce v sekci Formuláře.

Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2024.

Ceny pro rok 2024 jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky 5/2023 

 • popelnice 80 l.: 2.912,- Kč/52 svozů / 1.456,- Kč/26 svozů
 • popelnice 120 l.: 4.368,- Kč/52 svozů / 2.184,- Kč/26 svozů / sezónní 2.184,- Kč
 • popelnice 240 l.: 8.736,- Kč/52 svozů / 4.368,- Kč/26 svozů

(52 svozů = svoz 1 x týdně; 26 svozů = svoz 1 x za 14 dnů)

Sezónní svoz 2024: 1x 7 dní (1.10. – 31.3.) 1x 14 dní (1.4. – 30.9.)

Samostatně žijícím seniorům či seniorským párům s trvalým bydlištěm v Bašti je nabídnuta SLEVA na poplatku ve výši 50% :

 • Popelnice 80 l/26 svozů: 728,- Kč, 
 • Popelnice 120 l/26 svozů: 1.092,- Kč

Uplatnit nárok na seniorskou slevu je možné POUZE NA OBECNÍM ÚŘADĚ po podepsání dohody o poskytnutí kompenzace z poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci.

Individuální svoz tříděného odpadu z domácností, systém D2D (door to door):

 • Papír 120 l/26 svozů: 700,- Kč
 • Papír 240 l/26 svozů: 1300,- Kč
 • Plast 120 l/26 svozů: 700,- Kč
 • Plast 240 l/26 svozů: 1300,- Kč
 • Bioodpad 120 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 750,- Kč (tuto nádobu již není možno objednat, stávající jsou vyváženy dále)
 • Bioodpad 240 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 1100,- Kč

Poplatky za psa

Sazba poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2023

Za prvního psa činí poplatek 200,- Kč

Za každého dalšího pak 200,- Kč

Za psa jehož držitelem je osoba starší 65let 150,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65let 200,-Kč

Zde si také můžete stáhnout EVIDENČNÍ LIST PSA pro přihlášení nového pejska.

Poplatek se hradí za každého psa staršího 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň dle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které je stanovená povinnost držení a používání psa dle zvláštního právního předpisu.

Zábor veřejného prostranství

Zábor veřejného prostranství je hrazen za metr čtvereční a den.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 za zábor veřejného prostranství

OZV č.4/2023 je stanoven poplatek :

– za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb – 10 Kč

– za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje – 10 Kč

– za umístění reklamních zařízení – 10 Kč

– za provádění výkopových prací – 7,50 Kč

– za umístění stavebních zařízení – 10 Kč

– za umístění skládek – 10 Kč

– za umístění zařízení cirkusů – 10 Kč

– za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí – 10 Kč

– za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce – 7,50 Kč

– za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce – 7,50 Kč

– za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce  – 10 Kč

– za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl – 10 Kč

Poplatky je možné hradit hotově nebo kartou v úřední hodiny Obecního úřadu obce Bašť,  nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje. Vznikne-li povinnost platby v průběhu kalendářního roku, je po dohodě s Obecním úřadem hrazena poměrná část výše poplatku.

V případě zájmu je třeba kontaktovat obecní úřad telefonicky: +420 283 981 065, +420 722 907 834 , poštou (nebo přes podatelnu) datovou schránkou : krhbtu3, emailem: ou@obecbast.cz

Příslušné obecné závazné vyhlášky k nahlédnutí zde: https://www.obecbast.cz/pravni-predpisy-obce

Sběrné místo 

Sběrné místo obce je umístěno v extravilánu obce u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici směrem k obci Předboj.

https://mapy.cz/s/ramokajuce

Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno

 • Na sběrné místo jsou přijímány výhradně následující druhy odpadu:
 • biologický odpad,
 • objemný odpad,
 • elektroodpad,
 • tříděný odpad (papír, plast, sklo, tuky a oleje z domácností), dle druhu a kapacity kontejnerů.
 • Na sběrném místě je přijímán objemný odpad, pokud se jedná o komunální odpad, který nelze s ohledem na jeho rozměr, hmotnost a jiné vlastnosti, tj. nábytek, matrace, koberce uložit do běžné sběrné nádoby.
 • Na sběrném místě je přijímán elektroodpad z domácností, a to v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle příslušného zákona.

Provozní doba sběrného místa (březen – listopad):

 • v sobotu od 8:00 do 12:00
 • v úterý od 18:00 do 20:00

V zimním období je sběrné místo v provozu pouze v sobotu:

 • prosinec:  od 9:00 do 12:00
 • leden a únor:  od 9:00 do 11:00

    Jelikož stále častěji dochází ke snaze obyvatel jiných obcí ukládat odpad na sběrném místě v naší obci, je třeba se při odevzdání odpadu prokázat občanským průkazem a potvrzením o úhradě za svoz odpadu (potvrzení obdržíte na základě úhrady za svoz komunálního odpadu).                                                      

Co je to komunální (domovní) odpad ???

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob – domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o.

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny popelnice černé barvy (starší popelnice mohou být výjimečně hnědé), které jsou vyváženy každý čtvrtek (při čtrnáctidenní četnosti svozu každý sudý čtvrtek). Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě – na hranici obecního pozemku (komunikace/chodníku). Pracovníci svozové společnosti nejsou oprávnění vstupovat na soukromé pozemky. Popelnice, která nebude řádně vystavena, nebude svozovou společnosti svezena.

Poplatek je hrazen na základě smluvního vztahu s obcí. Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu.

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob – kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty. Pracovníci svozové společnosti nejsou povinni takový odpad svézt.

V Nové Bašti, v ulici K Beckovu a u kapličky v Baštěku jsou umístěny kontejnery na kov a použitý textil.

Jak správně třídit – www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? – přehled

Individuální sběr plastů z domácností

Pro individuální ukládání plastů slouží speciální nádoby žluté barvy. Svoz v roce 2024 probíhá v pondělí v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. V pondělí v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Žlutou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat osobně na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 29.2.2024 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Roční poplatek za dopravu a pronájem nádoby činí 700 Kč u objemu 120 litrů a 1300 Kč u objemu 240 litrů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Individuální sběr papíru z domácností

Pro individuální ukládání papíru slouží speciální nádoby modré barvy. Svoz v roce 2024 probíhá ve čtvrtek v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. Ve čtvrtek v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Modrou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat osobně na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 29.2.2024 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Roční poplatek za dopravu a pronájem nádoby činí 700 Kč u objemu 120 litrů a 1300 Kč u objemu 240 litrů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrná nádoba hnědé barvy. Popelnici o objemu 240 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 29.2.2024 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Poplatek za celé svozové vegetační období 2024 činí 1.100,- Kč. V současné době již není možné  objednávat popelnici o objemu 120 litrů. Poplatek za stávající popelnici o objemu 120 litrů za celé svozové vegetační období 2024 činí 750,- KčSvoz bioodpadu v roce 2024 probíhá každý lichý týden v úterý. První svoz proběhne 9. 4. a poslední svoz se uskuteční 19. 11. 2024.  Mimo vegetační období je možné bioodpad ukládat na Sběrném místě (dle provozní doby).

obec DEN týden začátek svozu konec svozu
Bašť ÚT lichý týden 09.04.2024 19.11.2024

 

datum
09.04.2024
23.04.2024
07.05.2024
21.05.2024
04.06.2024
18.06.2024
02.07.2024
16.07.2024
30.07.2024
13.08.2024
27.08.2024
10.09.2024
24.09.2024
08.10.2024
22.10.2024
05.11.2024
19.11.2024

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat celoročně na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry.

Upozorňujeme, že z provozních důvodů jsou objednávky individuálního svozu bioodpadu (objednání přistavení kontejneru k domu) prostřednictvím obce až do odvolání pozastaveny.

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad je možné odkládat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Nábytek je třeba odevzdávat v rozloženém stavu. Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

Velkoobjemový odpad Od 1.1.2023 je povinností před odstraněním objemného odpadu skládkováním z něj vytřídit využitelné složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo.
Co je velkoobjemový odpad – odpady můžeme rozdělit do dvou kategorií, lehké a těžké. Lehké odpady můžeme definovat jako velkoobjemový odpad. Za velkoobjemový odpad bereme například plasty, papíry, dřevo, nábytek, železo a pod. Dále odpad, který pro svou velikost nelze dát do klasických kontejnerů na komunální odpad například starý nábytek, koberce, lina, gauče apod.

Pozn.: Při soustřeďování objemného odpadu je vhodné zajistit oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů a jejich přednostní zařazení pod jednotlivé druhy a katalogová čísla odpadu dle materiálu zejm. dřevo (20 01 38), kovy (20 01 40) a plasty (20 01 39). Zbytkový nevytříděný objemný odpad se zařazuje jako 20 03 07. Pokud nebude
obec od roku 2024 zajišťovat oddělené soustřeďování využitelných složek velkých rozměrů, bude muset být tento odpad před uložením na skládku dotříděn. Stavební odpady obec zařazuje pod katalogová čísla skupiny 17 Katalogu odpadů.

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty se odevzdávají zvlášť). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru.

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy. Sběrné místo v Bašti stavební odpad nepřijímá.

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Bašť a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ pro obec Bašť

proběhne dne:

17.2.2024

18.5.2024

24.8.2024

23.11.2024

 

Mobilní sběrna bude přistavena:

od          do                          místo                                                                  

9:00       9:15                       Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní                                        

9:20       9:35                       Nová Bašť – u školky KinderGarten                                                                        

9:45       10:00                     Bašť – u obecního úřadu                                                                             

10:10     10:25                     Baštěk – U Kapličky 

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:

 • fotochemikálie
 • vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
 • použité olejové a palivové filtry• použité fritovací oleje v těsnících obalech
 • barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
 • kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
 • nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
 • neupotřebená léčiva
 • pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob – občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |