Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Povinně zveřejňované informace (standard ISVS)

Gestor: Mgr. Lucie Caltová

 1. Oficiální název: Obec Bašť
 2. Důvod a způsob založení:Obec Bašť (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ke dni 23.11.1990 a dle §4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území.
 3. Organizační struktura: neuvedeno
 4. Kontaktní spojení: viz Kontakty
 5. Případné platby můžete poukázat (bankovní spojení): KB 6528201/0100
 6. ID datové schránky: krhbtu3
 7. IČ obce: 00240036
 8. DIČ: není plátce DPH
 9. Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz Rozpočet obce
 10. Žádosti o informace: viz Poskytnutí informací, příjem podání
 11. Příjem žádostí a dalších podání: viz. bod 10
 12. Opravné prostředky: Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným OÚ Bašť se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy.Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: S žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat přímo OÚ Bašť, MěÚ Odolena Voda nebo pověřený úřad MěÚ v Brandýse nad Labem.
 14. Nejdůležitější předpisy: viz Právní předpisy obce
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací: neuvedeno
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zprávy
 17. Seznam organizací:Mateřská škola Bašť, okres Praha východ, příspěvková organizace, K Beckovu 142, Bašť
  IČ: 75034450, viz www.bast.materskaskola.cz
 18. Úřední hodiny: viz Úřední hodiny

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Gestor : Obecní úřad Bašť

1. Oficiální název

Obec Bašť

2. Důvod a způsob založení

Obec Bašť (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Knihovna
 • Zahrádkáři
 • Rybáři
 • SK Bašť

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresaObecní úřad Bašť
  Obecní 126
  250 85 Bašť
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObecní úřad Bašť
  Obecní 126
  250 85 Bašť
 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní číslapevná linka: + 420 283 981 065
  mobilní telefon: +420 774 994 500
 • 4.5 Čísla faxu
 • 4.6 Adresa internetové stránkywww.obecbast.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy
  • novakova@obecbast.cz – starosta
  • caltova@obecbast.cz – místostarostka
  • patkova@obecbast.cz – místostarostka
  • ou@obecbast.cz
 • 4.9 ID datové schránkykrhbtu3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6528201/0100

6. IČ

00240036

7. DIČ

CZ00240036

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací – Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

2021

2020

2019

2018

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |