Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Poplatky

Poplatky za svoz Komunálního odpadu:

Poplatky za svoz komunálního odpadu, za zábor veřejného prostranství a za psa/psy, jakož i úhradu za tříděný odpad pro rok 2023, bude možné hradit v období od 16.02.2023 do 16.03.2023. Nadále zůstává  zachována možnost platby v tomto termínu na pokladně obecního úřadu v hotovosti od 16.2.2023 (první úřední den po účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023). Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2023.

Před platbou, nebo spolu s platbou, je nutné doručit obecnímu úřadu vyplněné a podepsané OHLÁŠENÍ PLÁTCE , které naleznete také na našich webových stránkách obce v sekci Formuláře.

POZOR! Vyplňujte zvlášť ohlášení plátce za komunální odpad  a ohlášení plátce za tříděný a bioodpad.

Ohlášení plátce – komunál

OHLÁŠENÍ PLÁTCE_tříděný a bioodpad

Pro rok 2023:

 • popelnice 80 l.: 2.371,- Kč/52 svozů / 1.186,- Kč/26 svozů
 • popelnice 120 l.: 3.557,- Kč/52 svozů / 1.778,- Kč/26 svozů / sezónní 1.778,- Kč/26 svozů
 • popelnice 240 l.: 7.114,- Kč/52 svozů 

(52 svozů = svoz 1 x týdně; 26 svozů = svoz 1 x za 14 dnů)

Seniorům s trvalým bydlištěm v Bašti je nabídnuta SLEVA na poplatku ve výši 50% :

 • Popelnice 80 l/26 svozů: 593,- Kč, 
 • Popelnice 120 l/26 svozů: 889,- Kč

Individuální svoz tříděného odpadu z domácností, systém D2D (door to door):

 • Papír 120 l/26 svozů: 600,- Kč
 • Papír 240 l/26 svozů: 1100,- Kč
 • Plast 120 l/26 svozů: 600,- Kč
 • Plast 240 l/26 svozů: 1100,- Kč
 • Bioodpad 120 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 750,- Kč (tuto nádobu již není možno objednat, stávající jsou vyváženy dále)
 • Bioodpad 240 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 1100,- Kč

Poplatky za psa

Evidenční list psa

Poplatek je povinen obci uhradit každý majitel psa – fyzická či právnická osoba:

 • poplatek za 1. psa: 100,- Kč
 • poplatek za každého dalšího psa: 150,- Kč

Poplatek se hradí za každého psa staršího 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň dle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které je stanovená povinnost držení a používání psa dle zvláštního právního předpisu.

Zábor veřejného prostranství

V obci platí povinnost uhradit poplatek za zábor veřejného prostranství:

 • přechodné skladování stavebního materiálu, dřeva apod.
 • umístění stavebních zařízení
 • umístění reklamních zařízení
 • zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb
 • kulturní a společenské akce

Poplatek činí 2 Kč za každý započatý čtvereční metr a započatý den záboru.

Poplatky je možné hradit v hotovosti v úřední hodiny Obecního úřadu obce Bašť,  nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje. Vznikne-li povinnost platby v průběhu kalendářního roku, je po dohodě s Obecním úřadem hrazena poměrná část výše poplatku.

Známky dle příslušné volby budou roznášeny pracovníky Obecního úřadu pro kontrole přijatých plateb (v případě platby přes platební portál).
Pro dodání známek do schránek je třeba mít dům označen číslem popisným (v případě více bytů v domě mít schránku označenou jménem).

V případě zájmu o dodání nové popelnice či výměnu popelnice je třeba kontaktovat obecní úřad telefonicky: 283 981 065, +420 722 907 834 nebo emailem: ou@obecbast.cz

Příslušné obecné závazné vyhlášky č. 4/2011, č. 2/2022 k nahlédnutí zde: https://www.obecbast.cz/pravni-predpisy-obce

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |