Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Bašť

Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE
o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Bašť
Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.
Místo konání: Obec Bašť, velký sál KC Bašť, Dlouhá 52
Datum konání: 23.3. 2023 od 18.00 hod
Navržený: 1: Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ( § 95, odst. 1 zákona o obcích )
program 2: Schválení programu
jednání 3: Povinná hasičská ochrana pro obec Bašť
4: Rozpočtové opatření č.1 -navýšení položky pro školku a hasiče
5: Projednání souhlasného prohlášení o vzniku vlastnického práva k nově
vzniklému pozemku parc. č. 512/166
6: Seznámení s auditem obce za rok 2022
7: Seznámení s kontrolou VZP za roky: 5/2018–1/2023
8: Různé
V Bašti dne: 13.3. 2023
Bc. Kateřina Nováková v.r.
starostka obce


  • Publikováno: 13.03.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 26

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |