Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy

Odbor životního prostředí

MÚBNLSB-OŽP-47621/2024-GOTNI

Naše sp. zn.: OŽP-47833/2023-GOTNI

Vyřizuje: Bc. Nikol Götzová, DiS.
Tel.: 326 653 869
E-mail: nikol.gotzova@brandysko.cz

Datum: 08.04.2024

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Stavebníci, tj. Ing. Vít Řimsa, Ph.D., dat. nar. 11.6.1973, trvale bytem Pražská 309/7, 277 11
Libiš, Mgr. Michaela Hynková, dat. nar. 12.4.1972, trvale bytem Lutovítova 874, 278 01
Kralupy nad Vltavou, Mgr. Marika Sýkorová, dat. nar. 22.5.1976, trvale bytem Královická
456/95, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zastoupeni na
základě plné moci společností HYDROGEO Soukup s.r.o., IČO: 06712452, se sídlem Holubova
641, 463 12 Liberec 25, která je zastoupena RNDr. Lubomírem Soukupem, žádají dopisem
doručeným zdejšímu odboru dne 19.09.2023, o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1, písm. i) zák.
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:

Průzkumný hydrogeologický vrt hloubky 50 m na pozemku parc. č. 542/1 v k. ú. Bašť
Účel stavby: zdroj vody pro dům seniorů

Popis stavby:
Dle předloženého hydrogeologického posudku a projektu hydrogeologického průzkumu
bude průzkumný hydrogeologický vrt situován na pozemku parc. č. 542/1 v k. ú. Bašť ve
vzdálenosti 12 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 567/5 a ve vzdálenosti cca 80 m
od společné hranice s pozemkem parc. č. 542/2 v k. ú. Bašť. Vrt bude vyhlouben rotačně
příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o vrtném průměru 225/203 mm. Celková
hloubka vrtu bude max. 50 m. Následně bude vrt vystrojen PVC zárubnicí o průměru 140×5,4
mm s atestem pro styk s pitnou vodou.
Určení polohy místa záměru podle S-JTSK: X = 1030817, Y = 737426
Nejbližší vrtaná studna (HB-6) se nachází na pozemku parc. č. 554/86 v k. ú. Bašť ve
vzdálenosti cca 80 m od navrhovaného průzkumného vrtu.
MÚBNLSB-OŽP-47621/2024-GOTNI

Dle hydrogeologického posudku a projektu hydrogeologického průzkumu, který zpracovala
společnost HYDROGEO Soukup s.r.o., odpovědný řešitel RNDr. Lubomír Soukup (č.
1685/2003) a báňský projektant Ing. Miloš Grieszl v červenci 2023, nebudou vyhloubením
průzkumného vrtu ohroženy žádné stávající vodní zdroje. Možnost hydraulické souvislosti
s nejbližším vrtem HB-6 bude ověřena sedmidenní čerpací zkouškou.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný
vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení §15
stavebního zákona, na základě žádosti ze dne 19. 09. 2023 oznamuje zahájení řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
V rámci probíhajícího řízení ve věci výše uvedené, které bude ukončeno vydáním rozhodnutí
ve věci samé, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona upouští vodoprávní
úřad od ústního jednání.
Zároveň vyzývá všechny dotčené orgány k uplatnění stanovisek a účastníky řízení k uplatnění
připomínek, námitek nebo důkazů, a to v termínu do 10 dnů ode dne doručení tohoto
oznámení.
Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Právo nahlédnout do spisu vedeného zdejším odborem a seznámit
se s podklady mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí. Kompletní
spisový materiál je k dispozici v úřední dny (Po, St) na odboru životního prostředí MěÚ
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ivana Olbrachta 59, Brandýs nad Labem (3. patro,
kancelář 3B04).

V termínu do 30. 04. 2024 stavebník předloží:

– Souhlas s činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s.

Poskytujeme Vám v souladu s čl. 13 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, informaci o zpracování Vašich osobních údajů zveřejněním
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města www.brandysko.cz.

otisk úředního razítka

Bc. Nikol Götzová, DiS.
referentka odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
MÚBNLSB-OŽP-47621/2024-GOTNI

Obdrží na doručenku:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
1. Ing. Vít Řimsa, Ph.D., Pražská 309/7, 277 11 Libiš,
Mgr. Michaela Hynková, Lutovítova 874, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
Mgr. Marika Sýkorová, Královická 456/95, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, zastoupeni na základě plné moci společností HYDROGEO
Soukup s.r.o., Holubova 641, 463 12 Liberec 25, která je zastoupena RNDr. Lubomírem
Soukupem
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
1. Obec Bašť, Obecní 126, 25085 Bašť
2. Jelínek Karel MBA, Na Vršku 19, 25072 Předboj
3. Jelínek Karel, Na Vršku 19, 25072 Předboj
4. Matěková Věra RNDr., Hlavní 245, 25085 Bašť
5. Bulvas Jaroslav, Hlavní 119, 25085 Bašť
6. Trochová Božena, Hlavní 77, 25085 Bašť
7. Bulvas Jiří Ing., K Pískovně 1, Hoštice, 25069 Vodochody
8. Bulvas Ladislav, Dětská 2451/25, Strašnice, 10000 Praha 10
9. Bulvas Martin, Dlouhá 29, 25085 Bašť
10. Černá Alena, č. p. 276, 28002 Tři Dvory
11. Hocková Jarmila, Dlouhá 33, 25085 Bašť
12. Palátová Jana, č. p. 36, 25241 Libeř
13. Berousek Ludvík, K Lesu 222, 25085 Bašť
14. Berousek Robert, K Lesu 222, 25085 Bašť
15. Tauš Jan, V úžlabině 2049/2, Strašnice, 10000 Praha 10
16. Obec Líbeznice, Mělnická 43, 25065 Líbeznice
17. Manaylo Mykhaylo, K Šíbrovce 853, 25085 Bašť

Veřejná vyhláška bude vyvěšena v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu po
dobu 15 dnů ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně
elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav a Obecní úřad Bašť. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí
vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí
lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního
MÚBNLSB-OŽP-47621/2024-GOTNI

prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a
o potvrzení této skutečnosti.

Úřední deska Obecního úřadu Bašť / MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Digitálně podepsal Bc. Nikol Götzová,
DiS.
Datum: 08.04.2024 08:48:27 +02:00


  • Publikováno: 15.04.24
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 23

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |