Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

Dittrichova 17 • 120 00 Praha 2 • tel.: +420 211 154 600 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí
houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z
jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou
mykologickou společností vyhlašuje na dny

9. dubna 2024 (úterý) v 10.00 hodin
a
25. června 2024 (úterý) v 10.00 hodin

v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2
(stanice Karlovo náměstí na trase metra B)

zkoušky znalosti hub.

Osvědčení prokazující znalost hub je podmínkou pro uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh
nebo pro jejich používání k výrobě, je-li cílem této činnosti prodej nebo další zpracování pro
potravinářské účely. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění
pozdějších předpisů, v této souvislosti ve svém § 3 odst. 8 stanoví provozovateli potravinářského
podniku povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub, které vydávají orgány ochrany veřejného
zdraví na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub. Obdobnou povinnost stanoví § 24
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i provozovateli potravinářského podniku provozující
stravovací službu, který používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí jedlé houby z
vlastního sběru. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí
pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti o
osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).

Předpokladem pro získání osvědčení je úspěšné vykonání zkoušky. Zkouška se skládá z písemné a
ústní části. Při zkoušce znalosti hub musí uchazeč prokázat znalost právních předpisů upravujících
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Sp. zn.: S-KHSSC 17038/2024
Č. j.: KHSSC 17038/2024
Vyřizuje: Ing. Michal Novotný
Tel.: 211 154 689
E-mail: michal.novotny@khsstc.cz
Datum: 6. března 2024

členění hub na skupiny a podskupiny, znalost znaků jednotlivých skupin a podskupin hub,
požadavků na jejich jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob jejich sběru, třídění,
zpracování, podmínek jejich přepravy, skladování, balení a prodeje. Dále musí žadatel vždy
prokázat způsobilost rozlišení jedlých a jedovatých hub podle názorných pomůcek, např. atlasu,
znalosti příčin nejčastějších otrav z hub, zdravotních projevů otrav z hub a souvisejících zásad
poskytování první pomoci.

Žadatel musí ve své písemné žádosti o provedení zkoušky uvést tyto údaje:
a) jméno, příjmení, popř. titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo
občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu
b) dosažené vzdělání a jeho zaměření
c) délku a obsah dosavadní praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub.

Formulář žádosti naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze – www.khsstc.cz .

Přihlásit se může pouze osoba zletilá, zdravotně způsobilá k této činnosti, mající trvalé bydliště ve
Středočeském kraji.

K přihlášce ke zkoušce musí být připojeno osvědčení o zdravotní způsobilosti osoby nebo
úředně ověřená kopie tohoto dokladu. Zdravotní způsobilost se osvědčuje na základě odborného
vyšetření zraku praktickým lékařem, který osobu registruje.

Ke zkoušce s sebou uchazeč přinese platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.

Za vydání osvědčení prokazujícího znalost hub platí žadatel správní poplatek dle zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 500,- Kč. Správní
poplatek žadatel platí až po úspěšném absolvování zkoušky. Osvědčení je žadateli vydáno po
předložení kolkové známky v dané hodnotě, nebo v případě bezhotovostního převodu po
připsání příslušné částky na účet č. 19-2829111/0710, variabilní symbol datum narození
žadatele ve formátu DDMMRRRR (vzor: 01019999), popřípadě IČO; zpráva pro příjemce:
příjmení a jméno žadatele, včetně účelu platby (vzor: Nováková Petra – znalost hub).

Přihlášku ke zkoušce s uvedením všech náležitostí (viz výše) je třeba doručit nejpozději do 5 dnů
před termínem zkoušky na adresu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v
Praze, odbor hygieny výživy a PBU, Dittrichova 17, 120 00 Praha 2, nebo prostřednictvím datové
schránky (ID datové schránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: hhcai8e).

Bližší informace zájemci získají na webových stránkách www.khsstc.cz.

Ing. Michal Novotný
ředitel odboru hygieny výživy a PBU

Rozdělovník
Obce Stč. kraje
Česká mykologická společnost
KHS Stč. kraje – ÚP-odd. HV a PBU
KHS HV a/a


  • Publikováno: 08.03.24
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 14

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |