Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
Odbor dopravy
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-30515/2024-VANJO
Adéla Vlnová, DiS.
IČO: 86620681
Bratří Čapků 1941
250 82 ÚVALY
Naše sp. zn.: OD-7590/2024-KOTMI
Vyřizuje: Bc. Josef Vaňousek
Tel.: 326909350
E-mail: josef.vanousek@brandysko.cz
Datum: 06.03.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o silničním provozu“), na
základě podnětu od společnosti Společnost CLE-SMP pro výstavbu školy v Bašti, Bulharská
157, 470 01 Česká lípa, IČO: 26768607 a společnosti SMP Construction a. s., Vyskočilova
1566, 140 00 Praha 4, IČO: 11965584 zastoupeni na základě plné moci Adélou Vlnovou DiS,
Bratří Čapků 1941, 250 82 Úvaly, IČO: 86620681 (dále jen „žadatel“), podaného dne 1. 3.
2024, doloženého stanoviskem Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát) č. j. KRPS-56616-2/ČJ-2024-
011506 ze dne 28. 2. 2024, podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu
provozu na místní komunikaci Za Dvorem v k. ú. Bašť, z důvodu výstavby kanalizace.
Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého schváleného dopravně
inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení (Příloha DIO).
MÚBNLSB-OD-30515/2024-VANJO

Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení a zařízení (dále jen „DZ“) musí svým provedením odpovídat zákonu o
silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové
listy VL 6.1. DZ bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
2. Žadatel dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR (Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát), č. j.
KRPS-56616-2/ČJ-2024-011506 ze dne 28. 2. 2024.
3. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití DZ
zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost.
DZ musí být pravidelně kontrolováno.
4. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů
při výjezdu z vedlejších komunikací.
5. DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtací páskou
nebo zakryto.
6. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
7. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo
stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu
nebo veřejný zájem.
8. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí
příslušného silničního správního orgánu.
Termín stanovení DZ: od 18. 3. 2024 do 1. 4. 2024
Místo přechodné úpravy provozu: na místní komunikaci Za Dvorem v k. ú. Bašť
Odpovědný subjekt za osazení, údržbu a demontáž DZ: TOP Znak s. r. o., Tomáš Zelinka, tel.:
725766428

Odůvodnění:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovil přechodnou
úpravu provozu na základě podnětu žadatele ze dne 1. 3. 2024, po písemném stanovisku
Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov –
VÝCHOD, Dopravní inspektorát) č. j. KRPS-56616-2/ČJ-2024-011506 ze dne 28. 2. 2024.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval Městský
úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
MÚBNLSB-OD-30515/2024-VANJO

Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Bc. Josef Vaňousek
referent odboru dopravy
Příloha: DIO
MÚBNLSB-OD-30515/2024-VANJO

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………………… Sejmuto dne: ………………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední
desky Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Příloha: situace DIO

Obdrží:
– Žadatel
– Obec Bašť
– Městský úřad Brandýs nad Labem
– Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov –
VÝCHOD, Dopravní inspektorát


  • Publikováno: 06.03.24
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 13

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |