Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Usnesení dražební vyhláška

Usnesení dražební vyhláška

Soudní exekutor Mgr. Petr Micka

Exekutorský úřad v Rokycanech                         tel.: 734 836 345

adresa: Pivovarská 257, 33701 Rokycany             e-mail: podatelna@exekutorcr.cz

246916748/0300, VS: 75019                               datová schránka: xd24rz4

internetové stránky: www.exekutorcr.cz

168 EX 750/19-73

 

U S N E S E N Í

D R A Ž E B N Í    V Y H L Á Š K A

Mgr. Petr Micka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rokycany, pověřený Obvodním soudem pro Prahu 8, aby vedl exekuční řízení podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21.01.2019, č.j. 30 Cm 117/2018 – 32, rozhodl ve věci

 

oprávněného:                   Komerční banka, a.s.

se sídlem Na příkopě 969/33, Praha, IČ: 45317054,

práv. zast. advokátem Mgr. Jan Ševčík, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha, PSČ: 101 00, IČ: 66491193

proti povinnému:            Pokorný Ladislav

bytem Heydukova 1219/14, Praha, dat. nar.: 25.08.1956 t a k t o :

I . Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

 

www.exdrazby.cz

 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.06.2023 v 10:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 20.06.2023 v 11:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání, a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) a rovněž se objeví on- line v seznamu přijatých podání.

 

Postup při dražbě je uveden v této vyhlášce nebo na uvedené internetové adrese www.exdrazby.cz.

 

II.  Předmětem dražby je následující nemovitá věc (spoluvlastnický podíl):

 

 

 

a její příslušenství, kterého se provádění exekuce prodejem nemovitých věcí týká: žádné nebylo zjištěno, která bude dražena jako jednotný celek (dále vše označováno též jako „nemovitá věc“ nebo „nemovité věci“).

 

Vlastníkem předmětných nemovitých věcí je povinný uvedený shora.

 

 • Výsledná cena dražených nemovitých věcí činí částku546,- Kč (slovy: padesátšesttisíc pětsetčtyřicetšest korun českých).

 

IV. Pořadové číslo dražebního jednání, výše nejnižšího podání a minimální výše příhozu:

 

 

Pořadové číslo dražebního jednání: 1. (slovy: první).

 

Nejnižší podání činí: 37.698,- Kč (slovy: třicetsedmtisíc šestsetdevadesátosm korun českých).

(Je stanoveno v souladu s ust. § 336e odst. 1 o.s.ř. ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí.)

 

Minimální výše příhozu činí částku: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

 

V. Výše jistoty a způsob jejího zaplacení:

 

 

Dražební jistota činí částku: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

 

 

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni jistotu zaplatit před vlastní dražbou, a to:

-v hotovosti do pokladny Mgr. Petra Micky, soudního exekutora, Exekutorského úřadu Rokycany

-platbou na účet soudního exekutora vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú.: 246916748/0300 pod variabilním symbolem 7501999, specifický symbol: rodné číslo nebo IČ zájemce o koupi. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bude–li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora došla (§ 336e odst. 2 o.s.ř.).

Zájemce o koupi dražených nemovitých věcí je povinen prokázat zaplacení jistoty v plné výši před zahájením dražby.

 

Jistota se vydražiteli započte na nejvyšší podání. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání (§ 336j odst. 5 a 6 o.s.ř.).

VI.    Způsob registrace dražitelů:

 

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. V. Registrovat se do dražby je možné do 19.06.2023 do 24:00 hod.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.

 

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „Přihlásit se k dražbě“.

 

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí být Doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán uznávaným elektronickým podpisem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.

Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů.

Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění, resp. podepsání Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší dvou let.

Doklad o prokázání oprávnění jednat za právnickou osobu nesmí být starší dvou let.

 

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

 1. uložením na portálu exdrazby.cz v sekci: „Můj účet“
 2. zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny

exekutorského úřadu podatelna@exekutorcr.cz nebo do datové schránky soudního exekutora ID: xd24rz4

 1. zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence
 2. osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Petra Micky, Exekutorský úřad Rokycany, se sídlem Pivovarská 257, Rokycany 337 01. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem.

Doklad o prokázání totožnosti doručí Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi nejpozději 2 hodiny před okamžikem zahájení dražby.

 

 • Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva: žádná nebyla zjištěna, na pozemku č. parc. 316 byly zahájeny pozemkové úpravy (Státní pozemkový úřad)

Soudnímu exekutorovi byla oznámena nebo jsou jinak známa následující věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, a to:

 

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu,

 

výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku (§ 336b odst. 3 písm. b) o.s.ř.).

 

 • Příklep udělí soudní exekutor tomu, kdo učiní nejvyšší podání a u něhož budou splněny další podmínky stanovené zákonem. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první (§336j odst. 1 věta první o.s.ř. ve spojení s §336o odst. 3 o.s.ř.).

 

 1. Do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu (viz výrok XVI. této dražební vyhlášky) může každý, nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh předražku musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku musí ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu, předražek v plné výši zaplatit v hotovosti do pokladny Mgr. Petra Micky, soudního exekutora, Exekutorského úřadu Rokycany nebo na účet soudního exekutora vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú.: 246916748/0300 pod variabilním symbolem 7501999, specifický symbol: rodné číslo nebo IČ navrhovatele předražku, jinak se k návrhu nepřihlíží (§ 336ja odst. 1 a 2 o.s.ř.).

Bude-li řádný návrh předražku podán, soudní exekutor po uplynutí patnáctidenní lhůty od zveřejnění usnesení o příklepu vydražitele vyzve, aby do tří dnů oznámil, zda svoje nejvyšší podání zvyšuje na částku nejvyššího předražku. Po uplynutí této lhůty vydá soudní exekutor usnesení o předražku, ve kterém zruší usnesení o příklepu a rozhodne o tom, kdo je předražitelem a za jakou cenu nemovitou věc nabude (§ 336ja odst. 3 o.s.ř.).

Je-li učiněno více předražků, nemovitou věc nabude ten, kdo učiní nejvyšší předražek, v případě shodných podání vydražitel, pak ten, kdo podal návrh jako první, poté se rozhoduje při jednání losem. (§ 336ja odst. 4 o.s.ř.).

Neúspěšným navrhovatelům předražku se zaplacená částka vrátí po právní moci usnesení o předražku (§336ja odst. 6 o.s.ř.).

 

 1. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí patnáctidenní lhůty k podání návrhu předražku podle § 336ja odst. 1 o.s.ř.; byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku (§ 336l odst. 1 o.s.ř.).

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 2 věta první o.s.ř.). Lhůta k zaplacení nejvyššího podání nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci usnesení o příklepu a bude stanovena v usnesení o příklepu.

Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání (§ 336l odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

 

 1. Soudní exekutor připouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci. Vydražitel má povinnost sdělit ve lhůtě 7 dnů od konání dražebního jednání, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovité věci.

 

 • Oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného, se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f 2 a 3 o.s.ř. (§ 336b odst. 4 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř.). V přihlášce musí být dle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny

 

prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnost vyplývají z obsahu spisu.

K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336b odst. 4 písm. a) o.s.ř.).

Opožděné nebo neúplné přihlášky soud odmítne usnesením, proti kterému není odvolání přípustné (§ 336f odst. 4 o.s.ř.).

Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou (§ 336f odst. 5 o.s.ř.).

Oprávněný z exekuce, v níž bylo řízení podle § 14 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) přerušeno, může svou pohledávku přihlásit do prováděné exekuce k uspokojení z rozdělované podstaty nejpozději do zahájení dražebního jednání. Skupina a pořadí, které pohledávka má v exekuci, v níž bylo řízení podle § 14 zákona č. 119/2001 Sb., přerušeno, mu při rozvrhu rozdělované podstaty v prováděné exekuci zůstává zachováno. V rozvrhu uspokojí orgán, který provádí exekuci, i účelně vynaložené výdaje jiného orgánu, který postihl tutéž nemovitou věc exekucí přerušenou podle § 14 zákona č. 119/2001 Sb. Hotové výdaje podle věty první se uspokojují ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci, a lze je uspokojit pouze tehdy, dojde-li k uspokojení pohledávky tohoto oprávněného (§15 zákona č. 119/2001 Sb. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř.).

 

 • Oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle 336p odst. 1 o.s.ř. nebo mohou v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádostem o jednání učiněným později než v uvedené lhůtě se nepřihlíží (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.).

 

 

 • Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu, a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo (§ 336b odst. 3 písm. a) o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. g) o.s.ř.).

 

 1. Ten kdo má k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, může toto právo uplatnit jen v dražbě jako dražitel, udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby.

Ten, kdo hodlá uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je u soudního exekutora uplatnit a soudnímu exekutorovi prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě jsou prokázány; toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336b odst. 4 písm. d) a § 336e odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 2 písm. h) o.s.ř.).

 

 • Po ukončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu exdrazby.cz zveřejněn údaj o tom, jaké bylo učiněno nejvyšší podání.

Po ukončení dražby bude vydáno usnesení o příklepu, které bude vyvěšeno na úřední desce soudního exekutora s výzvou pro přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšení vyčíslili své pohledávky ke dni konání dražby. V takto zveřejněném usnesení se nebudou uvádět údaje, podle nichž je možné identifikovat vydražitele (§ 336k odst. 1 o.s.ř.).

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Podle § 336b odst. 1 o.s.ř. vydá exekutor po právní moci usnesení o ceně usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhlášku). Dražební jednání lze nařídit nejméně 30 dnů po vydání dražební vyhlášky.

Dražbu lze provést i elektronicky s využitím internetu (§336o o.s.ř.). V dražební vyhlášce soud (soudní exekutor) stanoví a) způsob registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni sdělit svoje jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, b) způsob informování o postupu při dražbě nebo odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup zveřejněn, c) adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost dražbu sledovat, d) datum a čas zahájení a ukončení dražby, během kterého lze zvyšovat podání, e) termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovité věci, f) termín přihlášení pohledávek, g) termín prokázání podání vylučovací žaloby, h) termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno. Dražební vyhláška dále obsahuje označení nemovité věci a jejího příslušenství [ § 336a odst. 1 písm. a) a b)], pořadové číslo dražebního jednání, výslednou cenu [§ 336a odst. 1 písm. c)], výši nejnižšího podání (§ 336e odst. 1), výši jistoty a způsob jejího zaplacení (§336e odst. 2), nebo sdělení, že se zaplacení jistoty nevyžaduje, věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou [ § 336a odst. 1 písm. d)] a předpoklady, za kterých vydražitel může převzít vydraženou nemovitou věc a za kterých se stane jejím vlastníkem (§ 336l odst. 1 a 2).

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).

Soudní exekutor tímto žádá příslušný obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým podle § 336c odst. 3 o.s.ř. ode dne obdržení do dne konání dražby.

 

V Rokycanech dne 23.02.2023

 

Mgr. Petr M i c k a , soudní exekutor, v. r.

 

Za správnost vyhotovení:

JUDr. Soňa Bařtipánová

 

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 o.s.ř.

V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.


 • Publikováno: 13.04.23
 • Sejmuto: 20.06.23
 • Oznamovatel: Obec Bašť
 • Evidenční značka: 31

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |