Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Veřejná vyhláška – Finanční úřad

Veřejná vyhláška – Finanční úřad

Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17, 19 dne
140 21 PRAHA 4
Čj.: 1959051/23/2100-11530-200796

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), oznamuje, že
ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 1957865/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957866/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957867/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957868/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957869/23/2100-11530-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru
20. 04. 2023

Elektronicky podepsáno
K č.j. 1959051/23/2100-11530-200796 strana 2
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.

Den vyvěšení veřejné vyhlášky: 25.04.2023
Den sejmutí veřejné vyhlášky: 25.05.2023

L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru


  • Publikováno: 25.04.23
  • Sejmuto: 25.05.23
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 32

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |