Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V Praze dne: 25. 10. 2023
Spisová značka: SZ 073062/2022/KUSK ÚSŘ/HS
Č. j.: 135018/2023/KUSK
Vyřizuje: Ing. Hrnčířová / 257 280 412

VEŘE JNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
úřad“), jako orgán příslušný k pořizování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje podle § 7 odst. 1 písm.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 42 odst. 10 stavebního zákona
o z n a m u j e
vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného
znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích
O vydání rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 26. 6. 2023 usnesením
č. 035-26/2023/ZK a usnesením č. 036-26/2023/ZK podle § 7 odst. 2 písm. a) a § 36 odst. 4 stavebního zákona,
v souladu s § 171 až 174 správního řádu. Zastupitelstvo Středočeského kraje zároveň:
– konstatovalo ověření souladu 3. a 10. aktualizace Zásad Středočeského kraje s Politikou územního rozvoje ČR
ve znění Aktualizace č. 1, 2., 3., 5. a 4., se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva
pro místní rozvoj ČR dle ustanovení § 41 odst. 2 stavebního zákona;
– rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných k návrhu
3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Vzhledem k rozsahu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (celková) a k rozsahu
10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, jejíž obsahem je změna návrhového koridoru
Č.j. SZ 073062/2022/KUSK ÚSŘ/HS str. 2
pro veřejně prospěšnou stavbu vysokorychlostní trati Praha- Lovosice, úsek Praha – hranice kraje, krajský úřad
oznamuje, že kompletní vydaná dokumentace a úplné znění po těchto změnách jsou zveřejněny na webových
stránkách Středočeského kraje:
https://kr-s.cz/web/uzemni-planovani (Informace z odboru)

V listinné podobě je 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje k dispozici
na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, Praha 5.

Tato veřejná vyhláška bude podle § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena na úřední desce Krajského
úřadu Středočeského kraje a na úředních deskách dotčených obcí Středočeského kraje. 3. a 10. aktualizace
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje dle § 25 odst. 3 správního řádu.

Ing. Barbora Hrnčířová
odborný referent


  • Publikováno: 25.10.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 60

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |