Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
Odbor dopravy
Naše čj.:
MÚBNLSB-OD-82996/2023-KENJI
3K značky s.r.o.
IČ 25056271
Jiráskova č. p. 1519/8
251 01 ŘÍČANY U PRAHY
Naše sp. zn.: OD-27649/2023-KENJI
Vyřizuje: Mgr. Bc. Jiří Kenda
Tel.: 326 909 344
E-mail: jiri.kenda@brandysko.cz
Datum: 24.05.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle
ustanovení § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“),
na základě návrhu, který dne 15.5.2023 podala spol. 3K Značky s.r.o., IČ: 25056271, se sídlem
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany (dále jen „Žadatel“) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD (dále jen
„Policie“), podle ustanovení § 77, odst. 1) písm. c, zákona o silničním provozu
s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy vedoucích na území obce s rozšířenou
působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, okres Praha – východ z důvodu označení pracovního
místa při realizaci akcí spojených s odstraňováním havárií a provádění běžné údržby pozemních
komunikací, v termínu od 1.6.2023 do 31.5.2024.
Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení, dopravního
zařízení a světelného signalizačního zařízení v rozsahu předloženého dopravně inženýrského opatření
(DIO), odsouhlaseného policií ve vyjádření ze dne 8.2.2023, č.j.-KRPS-36140-2/ČJ-2023-011506.
DIO (situace B/1; B/2; B/3; B/5.2; B/6; B/7; B/8; B/14.2; B/14.3; B/15; B/24; B/25.1; B/25.2; B/25.3;
C/1; C/2; C/4; C/5; C/6; C/10c; C/11; C/12; C/13 a C/14), je nedílnou součástí tohoto opatření,
a je uvedeno jako jeho příloha č.1 (pro velikost přiloženo samostatně v elektronickém formátu).
Dopravní značení a zařízení proveďte jako:
Velikost dopravního značení:
Provedení dopravního značení a zařízení:
Platnost úpravy:
Místo přechodné úpravy provozu:
Osoba odpovědná za přechodnou úpravu:
přenosné dopravní značky, dopravní zařízení
a světelné signalizační zařízení schváleného typu
základní rozměrová řada
retroreflexní
od 1.6.2023 do 31.5.2024
silnice II. a III. třídy
Bc. Tadeáš Müller, tel. – 739087248, 3K Značky s.r.o.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1) Dopravní značení proveďte dle schváleného dopravně inženýrského opatření – DIO, uvedeného
jako příloha č. 1. tohoto stanovení. Rozmístění DZ provede osoba oprávněná k této činnosti.
MÚBNLSB-OD-82996/2023-KENJI
2
2) Přechodné dopravní značení, zařízení a SS zařízení musí být umístěno v souladu s TP 65 (Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 66 (Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích).
3) Žadatel zajistí splnění podmínek stanovených policií k umístění dopravního značení na danou akci.
4) O nutnosti umístění přechodného dopravního značení, zařízení a SS zařízení bude žadatel
informovat zdejší silniční správní úřad ve lhůtě nejméně 3 dny před započetím plánované opravy
a neprodleně v případě havárie, a to s uvedením popisu místa, účelu a rozsahu prací v místě
omezení (žádáme, abyste vždy uvedli i číslo jednací vydaného stanovení PÚP).
5) Žadatel je po dobu akce povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení
a zařízení tak, aby bylo v řádném stavu a neohrožovalo bezpečnost silničního provozu, případně
nebylo zaměnitelné s místní úpravou a nevedlo k nejasnostem ve svém významu.
6) Žadatel zajistí v místě omezení průjezd vozidel záchranného integrovaného systému, vozidel
autobusů a bezpečnou chůzi chodům.
7) Osoba zodpovědná za přechodnou úpravu provozu v místě omezení je spol. 3K značky s.r.o.,
IČ: 25056271, Bc. Tadeáš Müller, tel. – 739087248.
O d ů v o d n ě n í
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, zpracoval podklady k podanému
návrhu, věc posoudil a po projednání s příslušnými dotčenými orgány stanovil přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích. Ve výroku rozhodnutí pak stanoví podmínky pro její platnost.
Zejména klade důraz na dodržení souladu provedení dopravního značení dle přiloženého dopravně
inženýrského opatření (SITUACE DIO).
P o u č e n í
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2, zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, podat
opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám
oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále
zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního
úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách http://www.brandysko.cz/.,
– otisk úředního razítka –
Mgr. Bc. Jiří Kenda, v.r.
referent silničního hospodářství
MÚBNLSB-OD-82996/2023-KENJI
3
Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a dotčených úřadů obcí, kterým bylo toto opatření
doručeno. Zveřejní se způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá
účinnosti pátým dnem po vyvěšení.


  • Publikováno: 25.05.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 39

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |