Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2022 – Svazek obcí Pod Beckovem

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2022 – Svazek obcí Pod Beckovem

Svazek obcí Pod Beckovem
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
www.svazekpodbeckovem.cz info@svazekpodbeckovem.cz IČO: 08507317
Strana 1 (celkem 2)
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
za rok 2022
Závěrečný účet podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje údaje o hospodaření za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 202 ze dne 3. 5. 2023
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2022
3. Rozvaha k 31. 12. 2022
A) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů
1. Rozpočtové příjmy po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši 5 166 333 a krátkodobé přijaté půjčky ve výši 32 000 000 Kč. Skutečné příjmy po konsolidaci činily 5 166 232,59 Kč a krátkodobé přijaté půjčky 32 000 000 Kč.
2. Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly po rozpočtových změnách schváleny ve výši 29 368 000 Kč a uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček ve výši 16 000 000 Kč. Skutečné výdaje po konsolidaci činily 29 182 230,32 Kč a uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček ve výši 16 000 000 Kč.
3. Stav běžných účtů k 31. 12. 2022 – běžný účet u KB 1 674 560,04 Kč, u ČNB 829,20 Kč.
4. Dlouhodobý nehmotný majetek 14 856,38 Kč.
5. Dlouhodobý hmotný majetek 43 304 566,00 Kč.
A) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a jiným rozpočtům
1. Zůstatek úvěru ke dni 31.12.2022 u Komerční banky činil 16 000 000,00 Kč.
2. K 31.12.2022 měl svazek obcí závazky vůči zaměstnancům (mzdy za prosinec 2022) se sociálním zabezpečením, zdravotním zabezpečením a ostatními přímými daněmi ve výši 41 260 Kč a dodavatelům ve výši 2 625 016,40 Kč.
Cizí zdroje činily k 31.12.2022 celkem 18 666 276,40 Kč.
C) Přezkoumání hospodaření na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
1. Přezkoumání bylo provedeno ve dnech 15. 11. 2022 a 03. 05. 2023 kontrolorkami odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
2. Podle písemného vyjádření v závěru zprávy o výsledku hospodaření z 03. 05. 2023 při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2022 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,00 %
Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 361,31 %
Svazek obcí Pod Beckovem
Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
www.svazekpodbeckovem.cz info@svazekpodbeckovem.cz IČO: 08507317
Strana 2 (celkem 2)
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0,00 %
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč.
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč.
C) Závěr
Vzhledem k výše uvedeným údajům o hospodaření DSO obsaženým v bodu A, závěrům kontroly hospodaření v bodě B a celkovému výsledku hospodaření za sledované období, navrhuji Sněmu delegátů Svazku obcí Pod Beckovem schválení závěrečného účtu DSO bez výhrad.
V Líbeznicích 24. 5. 2023
Mgr. Jan Havlíček, předseda
Vypracovala: Alena Vlčková – účetní
Přílohy:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2022
Rozvaha k 31. 12. 2022


  • Publikováno: 24.05.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 38

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |