Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy č.1 /2023, kterým se vydává Změna č. 3 územního plánu Bašť

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Opatření obecné povahy č.1 /2023, kterým se vydává Změna č. 3 územního plánu Bašť

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 Opatření obecné povahy č.1 /2023, kterým se

vydává Změna č. 3 územního plánu Bašť

Zastupitelstvo obce Bašť, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a 55b odst. 2 stavebního zákona, § 13 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 10 stavebního zákona usnesením zastupitelstva č. 11/06/2023 ze dne 15. 6. 2023

vydává Změnu č. 3 územního plánu Bašť.

Nedílnou součástí opatření obecné povahy je dokumentace Změny č. 3 územního plánu Bašť, která obsahuje:

 1. Výroková část Změny č. 3 územního plánu Bašť se skládá z textové a z grafické části. Textová část obsahuje 19 stran. Grafickou část tvoří přílohy:
 2. Výkres základního členění území 1 : 5000
 3. Hlavní výkres 1 : 5000
 4. Výkres VPS, VPO a asanací 1 : 5000
 5. Výkres etapizace 1 : 5000

 

 1. Odůvodnění Změny č. 3 územního plánu Bašť se skládá z textové části a grafické části. Textová část obsahuje 36 stran. Grafickou část tvoří přílohy:
 2. Koordinační výkres 1 : 5000
 3. Výkres širších vztahů 1: 50 000
 4. Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 10000

 

 1. Změna č. 3 Územního plánu Bašť – srovnávací text – obsahuje 31 stran.

Přílohu veřejné vyhlášky v souladu s § 55 odst. 7 stavebního zákona tvoří úplné znění Územního plánu Bašť, které obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří:

 1. Výkres základního členění území             1:5000
 2. Hlavní výkres             1:5000
 3. Výkres VPS, VPO a asanací                        1:5000
 4. Výkres etapizace                                                                                   1:5000
 5. Koordinační výkres 1:5000

 

Jelikož není možné dokument vzhledem k jeho rozsahu vyvěsit na úřední desce v celém jeho rozsahu, je Změna č. 3 územního plánu Bašť k nahlédnutí:

 • na Obecním úřadě Bašť
 • veřejná vyhláška je současně zveřejněna v elektronické podobě po dobu 15-ti dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce obce a na internetové adrese www.obecbast.cz

 

Poučení

Proti Změně č. 3 územního plánu Bašť vydávanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti nejdříve patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, tj.: dne 4.7. 2023

 

 

Bc. Kateřina Nováková  v.r.

starostka obce Bašť

Vyvěšeno dne: 19.06. 2023

 


 • Publikováno: 19.06.23
 • Sejmuto:
 • Oznamovatel: Obec Bašť
 • Evidenční značka: 46

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |