Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
www.brandysko.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o silničním provozu“), na
základě podnětu od společnosti CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:
04084063 zastoupena na základě plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a. s., U
Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČO: 25740253 (dále jen „žadatel“), podaného
dne 8. 6. 2023, doloženého stanoviskem Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát) č. j. KRPS-15021-2/ČJ2023-011506 ze dne 17. 1. 2023 a Vyjádřením ke zvláštnímu užívání silnic Krajské správa a
údržby silnic Středočeského kraje p. o. č. 222/2023 pod č. j. 3780/23/KSUS/MHT/BEN ze dne
5. 6. 2023, podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu
provozu na silnici č. III/0085 v k. ú. Bašť, místní komunikaci ulice Ke Střelnici, místní
komunikaci ulice Obecní, místní komunikaci ulice K Beckovu, místní komunikaci ulice K Návsi,
místní komunikaci ulice Za Dvorem, místní komunikaci ulice Letná, místní komunikaci ulice
Dlouhá, místní komunikaci ulice Líbeznická a místní komunikaci ulice Mělnická vše v k. ú.
Bašť, z důvodu pokládky kabelu.
Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého schváleného dopravně
inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení (Příloha DIO).

Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení a zařízení (dále jen „DZ“) musí svým provedením odpovídat zákonu o
silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové
listy VL 6.1. DZ bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
2. Žadatel dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR (Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát), č. j.
KRPS-15021-2/ČJ-2023-011506 ze dne 17. 1. 2023 a Vyjádřením ke zvláštnímu užívání
silnic Krajské správa a údržby silnic Středočeského kraje p. o. č. 222/2023 pod č. j.
3780/23/KSUS/MHT/BEN ze dne 5. 6. 2023.
3. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití
DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná
funkčnost. DZ musí být pravidelně kontrolováno.
4. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů
při výjezdu z vedlejších komunikací.
5. DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtací páskou
nebo zakryto.
6. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
7. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo
stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu
nebo veřejný zájem.
8. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí
MÚBNLSB-OD-98347/2023-VANJO ze dne 19. 6. 2023.
Termín stanovení DZ: od 5. 6. 2023 do 5. 7. 2023
Místo přechodné úpravy provozu: silnici č. III/0085 v k. ú. Bašť, místní komunikaci ulice Ke
Střelnici, místní komunikaci ulice Obecní, místní komunikaci ulice K Beckovu, místní
komunikaci ulice K Návsi, místní komunikaci ulice Za Dvorem, místní komunikaci ulice Letná,
místní komunikaci ulice Dlouhá, místní komunikaci ulice Líbeznická a místní komunikaci ulice
Mělnická vše v k. ú. Bašť
Odpovědný subjekt za osazení, údržbu a demontáž DZ: žadatel
Odůvodnění:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovil přechodnou
úpravu provozu na základě podnětu žadatele ze dne 8. 6. 2023, po písemném stanovisku
Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov –
VÝCHOD, Dopravní inspektorát), č. j. KRPS-15021-2/ČJ-2023-011506 ze dne 17. 1. 2023 a
Vyjádřením ke zvláštnímu užívání silnic Krajské správa a údržby silnic Středočeského kraje p.
o. č. 222/2023 pod č. j. 3780/23/KSUS/MHT/BEN ze dne 5. 6. 2023.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval Městský
úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.

Bc. Josef Vaňousek
referent odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Příloha: situace DIO


  • Publikováno: 21.06.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 47

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |