Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICIÍCH II. A III. TŘÍD A MK

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný orgán
státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o silničním provozu“), na
základě podnětu od společnosti BIRETONA s. r. o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, IČO:
01558889 zastoupena na základě plné moci společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s. r. o.,
Truhlářská 998, 276 01 Mělník, IČO: 26694867 (dále jen „žadatel“), podaného dne 9. 8. 2023,
doloženého stanoviskem Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní
odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát) pod č. j.: KRPS-192889-2/ČJ-2023-
011506 ze dne 3. 8. 2023 a Vyjádřením ke zvláštnímu užívání silnic Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje p. o. č. 294/2023 č. j. 5075/23/KSUS/MHT/BEN ze dne 31. 7. 2023,
podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn a doplnění (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o
silničním provozu,
s t a n o v u j e
podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu
provozu:
– na silnici č. III/24210 v k. ú. Panenské Břežany,
– na objízdné trase na silnici č. III/24210, silnice č. III/0085, silnice č. III/0086 v k. ú.
Panenské Břežany a v k. ú. Klíčany,
z důvodu provádění stavebních prací – výstavba vodovodní, kanalizační a plynové přípojky.
MÚBNLSB-OD-140247/2023-VANJO

Přechodná úprava provozu bude provedena dle předloženého schváleného dopravně
inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení (Příloha DIO).
Podmínky provedení dopravního značení:
1. Dopravní značení a zařízení (dále jen „DZ“) musí svým provedením odpovídat zákonu o
silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové
listy VL 6.1. DZ bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
2. Žadatel dodrží podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR (Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát), č.j.:
KRPS-192889-2/ČJ-2023-011506 ze dne 3. 8. 2023.
3. Žadatel dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnic Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje p. o. č. 294/2023 č. j. 5075/23/KSUS/MHT/BEN ze
dne 31. 7. 2023.
4. Žadatel dodrží podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ROPID zn.
ROPID/02173/23/Bak ze dne 3. 8. 2023:
– V dotčeném úseku silnice č. III/24210 je vedena autobusová linka PID č. 657.
– Linka bude odkloněna ve směru od Baště do Panenských Břežan po trase silnice č.
III/0085 – silnice č. III/0086 – silnice č. III/24210 a zpět po trase silnice č. III/24210 –
silnice č. III/0086 – silnice č. III/0085 – silnice č. III/24210 v Baštěku MK U Kapličky –
silnice č. III/24210.
– Po dobu úplné uzavírky bude na objízdné trase pro linku zřízena zastávka „Panenské
Břežany, Zámek“
– Požadujeme doručit DIR nejméně 7 dnů před zahájením akce
– V případě změny termínu nebo rozsahu uzavírky je nutné neprodleně informovat
ROPID.
5. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití DZ
zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost.
DZ musí být pravidelně kontrolováno.
6. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů
při výjezdu z vedlejších komunikací.
7. DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtací páskou
nebo zakryto.
8. Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
9. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí č. j.
MÚBNLSB-OD-134462/2023-VANJO ze dne 29. 8. 2023.
10. Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo
stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu
nebo veřejný zájem.
MÚBNLSB-OD-140247/2023-VANJO

Termín akce: od 25. 9. 2023 do 27. 10. 2023

Odpovědný subjekt za osazení, údržbu a demontáž DZ: Pavel Madar, tel. 603490461
Odůvodnění:
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, stanovil přechodnou
úpravu provozu na základě podnětu žadatele ze dne 9. 8. 2023, který byl doložen
stanoviskem Policie ČR (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha
venkov – VÝCHOD, Dopravní inspektorát) pod č. j.: KRPS-192889-2/ČJ-2023-011506 ze dne 3.
8. 2023 a Vyjádřením ke zvláštnímu užívání silnic Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje p. o. č. 294/2023 č. j. 5075/23/KSUS/MHT/BEN ze dne 31. 7. 2023.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval Městský
úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, návrh opatření obecné povahy a
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Bc. Josef Vaňousek
referent odboru dopravy
Příloha: DIO
MÚBNLSB-OD-140247/2023-VANJO

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


  • Publikováno: 30.08.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 52

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |