Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Výzva k odstranění vozidla

Výzva k odstranění vozidla

Věc: Výzva k odstranění vozidla
Obec Bašť, jako vlastník místní komunikace na pozemku p.č. 81/1, k.ú. Bašť, v ulici Za Kovárnou, vyzývá provozovatele (vlastníka) dále uvedeného vozidla k jeho odstranění ze všech komunikací v majetku obce Bašť nejpozději do 22.4.2023
typ vozidla: OA BMW E46
registrační značka: 0
barva vozidla: šedá
místo nálezu: Za Kovárnou, Bašť

Dle ustanovení § 19 odst. 2 písm. h) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno na místních komunikacích odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Dle ustanovení § 19d zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vlastník pozemní komunikace je oprávněn vyzvat provozovatele silničního vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) uvedeného zákona odstaveno na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.
Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva podle odstavce 1 doručena provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo odstranit.
Pro účely doručování výzvy podle odstavce 1 a oznámení podle odstavce 2 se použije § 19b odst. 7 obdobně.
Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení
oznámení podle odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní
komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní
komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní
úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo
postup podle odstavců 1 a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout,
nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo
vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace,
ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele. Ust. §
19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně.
Pro účely postupu podle odstavce 1 je vlastník pozemní komunikace, který má
důvodné podezření, že je silniční vozidlo na pozemní komunikaci odstaveno v
rozporu s § 19 odst. 2 písm. h), oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů rozhodných pro
ověření tohoto podezření a údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v
registru silničních vozidel. Nemůže-li vlastník pozemní komunikace opatřit údaje o
vozidle potřebné k postupu podle věty první, provede na jeho žádost silniční správní
úřad ohledání vozidla. O konání ohledání zveřejní silniční správní úřad informaci
nejméně 5 dní předem vylepením na vozidle a současně vyvěšením na úřední desce.
V rámci ohledání vozidla lze otevřít uzamčené vozidlo; v takovém případě zajistí
silniční správní úřad jeho uzamčení. Náklady na ohledání a uzamčení vozidla nese
vlastník pozemní komunikace; bylo-li vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci v
rozporu s § 19 odst. 2 písm. h), nahradí tyto náklady vlastníku pozemní komunikace
provozovatel vozidla. O výsledku ohledání vozidla informuje silniční správní úřad
vlastníka pozemní komunikace.

V Bašti dne: 22. 2. 2023

Bc. Kateřina Nováková
starostka obce


  • Publikováno: 22.02.23
  • Sejmuto: 13.03.23
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 21

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |