Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Výzva k předkládání žádostí o neúčelovou finanční  podporu provozu spolků v obci Bašť pro 2023

Výzva k předkládání žádostí o neúčelovou finanční podporu provozu spolků v obci Bašť pro 2023

K 10. 02.2023 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí o podporu provozu spolků v roce 2023 na území obce Bašť. Výzva byla schválena radou obce dne 27. 1. 2023 usnesením č.11/3/2023.

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora provozu spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasovch aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Finanční alokace na tuto výzvu:                         80 000 Kč
Doba trvání výzvy:                                                10. 02. 2023 – 25.2.2023
Předkládání žádostí:                                     10. 02. 2023 – 15. 03. 2023 do 14:00h
Realizace akcí v období:                                        1 – 12/2023
Uznatelné náklady:                                                náklady související s provozem spolku

2. Oprávnění žadatelé:

Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce a svou činností podporují kulturu, sport a volnočasové aktivity pro občany obce Bašt.

3. Výše poskytnuté dotace:

Minimální výše:                                                       2 000 Kč
Maximální výše:                                                      8 000 Kč

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

  • formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz.

nebo

  • formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením „Žádost o neúčelovou finanční podporu provozu spolku 2023“ podaný na podatelnu Obecního úřadu obce Bašť, či zaslaný na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126, 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář na e-mail ou@obecbast.cz.

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu.

5. Hodnocení žádosti o dotaci:

Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (činnost na území obce, popis a zdůvodnění předpokládaných nákladů, podpis statutárního zástupce atd.).

U žádostí, které splňují podmínky výzvy, pak dojde k jejich hodnocení na základě stanovených hodnotících kritérií. Hodnotitelskou komisi představuje rada obce. Pověřený radní je oprávněn si na doporučení rady vyžádat od žadatele další doplňující informace potřebné pro správné posouzení žádosti. Konečný seznam příjemců dotace schválí a uveřejní rada obce na webových stránkách obce Bašť. Dotace jsou vyplacené bezhotovostně na základě smlouvy uzavřené mezi spolkem a obcí Bašť. Na dotace není právní nárok.

6. Hodnotící kritéria

Přímá souvislost finanční podpory se zajištěním provozu (provozní náklady)

Spolek prokáže, že finanční podpora bude použitá přímo pro nákup zboží a služeb nutných k provozu spolku.

V Bašti dne 27. 1. 2023

Podpis: Bc. Kateřina Nováková, v.r.

starostka obce


  • Publikováno: 10.02.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 17

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |