Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Výzva k podávání žádostí o účelovou finanční podporu akcí na území obce Bašť pro rok 2023

Výzva k podávání žádostí o účelovou finanční podporu akcí na území obce Bašť pro rok 2023

K 10. 02. 2023 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí na podporu akcí pro rok 2023 v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena radou obce dne 27. 1. 2023 usnesením č. 11/3/2023.

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci.

Finanční alokace na tuto výzvu:                 180 000 Kč

Doba trvání výzvy:                                             10. 02. 2023 – 25. 2. 2023

Předkládání žádostí:                                         10. 02. 2023 – 15. 03. 2023 do 14h

Realizace akcí v období:                                1 – 12/2023

Vyúčtování akce:                                                do 1 měsíce od realizace akce (u akcí realizovaných před podpisem smlouvy do 1 měsíce od podpisu smlouvy)

Uznatelné náklady:                                          všechny náklady nezbytné pro realizaci akce vyjma mzdových a osobních nákladů a nákladů na zboží určené k prodeji na akci (občerstvení, vlastní výrobky atd.).

2. Oprávnění žadatelé:

  • Fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Bašt.
  • Spolky a neziskové organizace, které působí na území obce.

3. Výše poskytnuté dotace na jednu akci:

Minimální výše:                                          3 000 Kč

Maximální výše:                                     10 000 Kč pro akce malého rozsahu*                                                                                       15 000 Kč pro akce velkého rozsahu**

* Akce malého rozsahu je akce, které se účastní do 50 účastníků včetně (doloženo při vyúčtování).

** Akce velkého rozsahu je akce, které se účastní 51 a více účastníků (doloženo při vyúčtování).

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

  • formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem (včetně příloh) zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz.

nebo

  • formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením „Žádost o účelovou finanční podporu akcí 2023“ podaný na podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či zaslaný na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126, 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář včetně příloh na e-mail ou@obecbast.cz.
  • v případě potřeby může obsahovat i nepovinné přílohy žadatele

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu Bašť.

5. Hodnocení žádosti o dotaci:

Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (činnost na území obce, popis a zdůvodnění předpokládaných nákladů, podpis statutárního zástupce atd.).

U žádostí, které splňují podmínky výzvy, pak dojde k jejich hodnocení na základě stanovených hodnotících kritérií. Hodnotitelskou komisi představuje rada obce. Pověřený radní je oprávněn si na doporučení rady vyžádat od žadatele další doplňující informace potřebné pro správné posouzení žádosti. Konečný seznam příjemců dotace schválí a uveřejní rada obce na webových stránkách obce Bašť. Dotace jsou vyplacené bezhotovostně na základě smlouvy uzavřené mezi žadatelem a obcí Bašť. Na dotace není právní nárok.

6. Hodnotící kritéria

Ekonomické nastavení akce

Podrobnost a přehlednost rozpočtu akce, náklady a příjmy jsou odhadované reálně (ideálně na základě předchozích zkušeností) a účel finančních prostředků je vázaný na dosažení cílů akce.

Zajištění akce

Akce je personálně a věcně dostatečně zajištěná, harmonogram akce (přípravy a program akce) je dostatečně a srozumitelně popsán.

Přínos akce

Akce je přínosem pro společné soužití v obci, přinese občanům zábavu, sportovní aktivitu, vzdělání, kulturní zážitky apod. Tento bod je velmi důležitý pro hodnocení akce a měl by obsahovat jasně popsané přínosy pro občany obce.

V Bašti, dne 27. 1. 2023

Podpis: Bc. Kateřina Nováková, v.r.

starostka obce

Formuláře k podání žádosti si lze stáhnout na webových stránkách obce nebo vyzvednout po předchozí dohodě na obecním úřadě.


  • Publikováno: 10.02.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 16

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |