Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Výzva k podávání žádostí o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolků na území obce Bašť pro rok 2023

Výzva k podávání žádostí o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolků na území obce Bašť pro rok 2023

K 10. 02. 2023 vyhlašuje obec Bašť výzvu k předkládání žádostí o účelovou podporu provozu a rozvoje činnosti spolků pro rok 2023 na území obce Bašť. Výzva byla schválena radou obce dne 27. 1. 2023 usnesením č.11/3/2023.

1. Vymezení výzvy:

Cílem je podpora provozu a rozvoje činnosti spolků působících v oblasti kultury, sportu a volnočasovch aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci, a které přes vlastní snahu o financování provozu a rozvoje své činnosti nejsou schopny toto v plné míře realizovat. V případě rozvoje bude finanční příspěvek podporovat širší škálu činností a nábor nových členů. Výzva se vypisuje na rok 2023.

Finanční alokace na tuto výzvu:                      100 000 Kč
Doba trvání výzvy:                                           10. 02. 2023 – 25. 2. 2023
Předkládání žádostí:                                         10. 02. 2023 – 15. 03. 2023 do 14:00h
Realizace činnosti v období:                         1 – 12/2023

Uznatelné náklady:     náklady přímo související s provozem a/ nebo s rozvojem organizace dle bodu 2.

2. Oprávnění žadatelé:

Spolky a registrované neziskové organizace, které působí na území obce Bašť.

3. Výše poskytnuté dotace:

Minimální výše:                                                        3 000 Kč
Maximální výše:                                                     30 000 Kč

4. Náležitosti žádosti o dotaci:

Žádost musí obsahovat:

  • formulář žádosti v elektronické podobě podepsaný ověřeným elektronickým podpisem (včetně příloh) zaslaný na e-mail ou@obecbast.cz.

nebo

  • formulář podepsané žádosti v papírové podobě v zalepené obálce s označením „Žádost o účelovou finanční podporu provozu a rozvoje spolků 2023“ podaný na podatelnu Obecního úřadu obce Bašť či zaslaný na adresu Obecní úřad obce Bašť, Obecní 126 , 250 85 Bašť, a současně nepodepsaný formulář včetně příloh na e-mail ou@obecbast.cz.

Povinné přílohy žádosti:

  • Zpráva o hospodaření organizace obsahující rozpis příjmů a výdajů 2022 a stav účtu spolku k 31. 12. 2022.
  • Plán příjmů a výdajů na rok 2023
  • Přehled podaných žádostí o dotace na rok 2022 a 2023

Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti v úředních hodinách obecního úřadu Bašť.

5. Hodnocení žádosti o dotaci:

Po ukončení příjmu žádostí proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (činnost na území obce, popis a zdůvodnění předpokládaných nákladů, podpis statutárního zástupce atd.).

U žádostí, které splňují podmínky výzvy, pak dojde k jejich hodnocení na základě stanovených hodnotících kritérií. Hodnotitelskou komisi představuje rada obce. Pověřený radní je oprávněn si na doporučení rady vyžádat od žadatele další doplňující informace potřebné pro správné posouzení žádosti. Konečný seznam příjemců dotace schválí a uveřejní rada obce na webových stránkách obce Bašť. Dotace jsou vyplacené bezhotovostně na základě smlouvy uzavřené mezi žadatelem a obcí Bašť. Na dotace není právní nárok.

6. Hodnotící kritéria

Nutnost finanční podpory

Spolek není prokazatelně schopen provozu a/nebo rozvoje své činnosti bez finanční podpory. Podkladem pro posouzení je Zpráva o hospodaření organizace

Zajištění vlastních prostředků spolkem

Spolek projevil snahu o získání finančních prostředků běžnými způsoby, jako jsou stanovení členských příspěvků, adekvátní nastavení komerčních parametrů při provádění činnosti atd.

Přímá souvislost finanční podpory se zajištěním provozu (provozní náklady)

Spolek prokáže, že finanční podpora bude použitá na zajištění dodávek či služeb nutných k provozu či rozvoji spolku.

Přímá souvislost finanční podpory s rozvojem spolku (investiční náklady)

Spolek prokáže, že finanční podpora bude použita na zajištění dodávek či stavebních prací nutných k dalšímu provozu či rozvoji spolku.

V Bašti, dne 27. 1. 2023

Podpis: Bc. Kateřina Nováková, v.r.

starostka obce

Formuláře k podání žádosti si lze stáhnout na webových stránkách obce nebo vyzvednout po předchozí dohodě na obecním úřadě.


  • Publikováno: 10.02.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 15

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |