Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Odpady

Gestor: Obecní úřad Bašť

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – ZMĚNA OD ROKU 2023

Změna svozového den svozu směsného komunálního odpadu

1x za 14 dní ZELENÉ ZNÁMKY
Změna proběhne od roku 2023 a svozovým dnem bude ČTVRTEK V SUDÉM TÝDNU.
 • 22. prosince – poslední svoz roku 2022
 • 12. ledna – první svoz roku 2023
 • 5. ledna 2023 proběhne mimořádný svoz

V případě, že u občana z jakéhokoliv důvodu svoz neproběhne, je možné si na obecním úřadě obce Bašť vyzvednout pytel společnosti FCC, který bude vyvezen v nejbližším termínu pravidelného svozu společně s nádobou na komunální odpad.

Děkujeme za pochopení
FCC Česká republika, s.r.o.

 

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob – občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Sběrné místo 

Sběrné místo obce je umístěno v extravilánu obce u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici směrem k obci Předboj.

https://mapy.cz/s/ramokajuce

Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno

 • Na sběrné místo jsou přijímány výhradně následující druhy odpadu:
 • biologický odpad,
 • objemný odpad,
 • elektroodpad,
 • tříděný odpad (papír, plast, sklo, tuky a oleje z domácností), dle druhu a kapacity kontejnerů.
 • Na sběrném místě je přijímán objemný odpad, pokud se jedná o komunální odpad, který nelze s ohledem na jeho rozměr, hmotnost a jiné vlastnosti, tj. nábytek, matrace, koberce uložit do běžné sběrné nádoby.
 • Na sběrném místě je přijímán elektroodpad z domácností, a to v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle příslušného zákona.

Provozní doba sběrného místa (březen – listopad):

 • v sobotu od 8:00 do 12:00
 • v úterý od 18:00 do 20:00

V zimním období je sběrné místo v provozu pouze v sobotu:

 • prosinec:  od 9:00 do 12:00
 • leden a únor:  od 9:00 do 11:00

    Jelikož stále častěji dochází ke snaze obyvatel jiných obcí ukládat odpad na sběrném místě v naší obci, je třeba se při odevzdání odpadu prokázat občanským průkazem a potvrzením o úhradě za svoz odpadu (potvrzení obdržíte na základě úhrady za svoz komunálního odpadu).                                                      

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob – domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o.

Směsný (zbytkový) odpad

Poplatky za svoz odpadu a psy na rok 2022 bude možné hradit od 16. 2. do 16. 3. 2022 přes platební portál Středočeského kraje. Prosíme o přednostní využívání hrazení poplatků přes platební portál, kdy Vám budou známky na popelnice naši pracovníci průběžně roznášet do poštovních schránek.
Odkaz na platbu přes platební portál:  https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast
Od 16. 2. do 16. 3. 2022 bude možné hradit poplatky i na obecním úřadu hotově.
Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2023.

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny popelnice černé barvy (starší popelnice mohou být výjimečně hnědé), které jsou vyváženy každý čtvrtek (při čtrnáctidenní četnosti svozu každý sudý čtvrtek). Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě – na hranici obecního pozemku (komunikace/chodníku). Pracovníci svozové společnosti nejsou oprávnění vstupovat na soukromé pozemky. Popelnice, která nebude řádně vystavena, nebude svozovou společnosti svezena.

Poplatek je hrazen na základě smluvního vztahu s obcí. Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu.

Nový ceník s platností od 16.2.2023:

 • popelnice 80 l.: týdenní 2.371,- Kč / čtrnáctidenní 1.186,- Kč 
 • popelnice 120 l.: týdenní 3.557,- Kč / čtrnáctidenní 1.778,- Kč / sezónní 1.778,- Kč
 • popelnice 240 l.: týdenní 7.114,- Kč 

Seniorům s trvalým bydlištěm v Bašti je nabídnuta SLEVA ve výši 50%

 • Popelnice 80 l se svozem 1 x 14 dnů: 593,- Kč
 • Popelnice 120 l se svozem 1 x 14 dnů: 889,- Kč

Pro bezhotovostní dálkovou platbu je možné od 16. 2. 2023 využít platební portál spravovaný Regionální dotační kanceláří Středočeského kraje: https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast. Platbu je nutno provést nejpozději do 16. 3. 2023.
V případě pozdější platby nemůžeme zaručit dodání známek na popelnice do Vaší schránky včas.
Při bezhotovostních platbách známky na popelnice do poštovních schránek roznášejí naši pracovníci.
Pro dodání známek do schránek je třeba mít dům označen číslem popisným (v případě více bytů v domě mít schránku označenou jménem).
V případě zájmu o dodání nové popelnice či výměnu popelnice je třeba kontaktovat obecní úřad telefonicky: 283 981 065 nebo emailem: ou@obecbast.cz

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob – kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty. Pracovníci svozové společnosti nejsou povinni takový odpad svézt.

V Nové Bašti, v ulici K Beckovu a u kapličky v Baštěku jsou umístěny kontejnery na kov a použitý textil.

Jak správně třídit – www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? – přehled

Individuální sběr plastů z domácností

Pro individuální ukládání plastů slouží speciální nádoby žluté barvy. Svoz v roce 2023 probíhá v pondělí v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. V pondělí v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Žlutou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat osobně na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 16.3.2023 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Roční poplatek za dopravu a pronájem nádoby činí 600 Kč u objemu 120 litrů a 1100 Kč u objemu 240 litrů (viz. Ceník ). Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Individuální sběr papíru z domácností

Pro individuální ukládání papíru slouží speciální nádoby modré barvy. Svoz v roce 2023 probíhá ve čtvrtek v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. Ve čtvrtek v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Modrou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat osobně na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 16.3.2023 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Roční poplatek za dopravu a pronájem nádoby činí 600 Kč u objemu 120 litrů a 1100 Kč u objemu 240 litrů (viz. Ceník ). Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrná nádoba hnědé barvy. Popelnici o objemu 240 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 16.3.2023 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Poplatek za celé svozové vegetační období 2023 činí 1.100,- Kč. V současné době již není možné  objednávat popelnici o objemu 120 litrů. Poplatek za stávající popelnici o objemu 120 litrů za celé svozové vegetační období 2023 činí 750,- KčSvoz bioodpadu v roce 2023 probíhá každý lichý týden v úterý. První svoz proběhne 11. 4. a poslední svoz se uskuteční 21. 11. 2023.  Mimo vegetační období je možné bioodpad ukládat na Sběrném místě (dle provozní doby).

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat celoročně na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry.

Upozorňujeme, že z provozních důvodů jsou objednávky individuálního svozu bioodpadu (objednání přistavení kontejneru k domu) prostřednictvím obce až do odvolání pozastaveny.

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad je možné odkládat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Nábytek je třeba odevzdávat v rozloženém stavu. Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty se odevzdávají zvlášť). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru.

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy. Sběrné místo v Bašti stavební odpad nepřijímá.

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Bašť a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ pro obec Bašť

proběhne dne:

20.05.2023

26.08.2023

25.11.2023     

Mobilní sběrna bude přistavena:

od          do                          místo                                                                  

9:00       9:15                       Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní                                        

9:20       9:35                       Nová Bašť – u školky KinderGarten                                                                        

9:45       10:00                     Bašť – u obecního úřadu                                                                             

10:10     10:25                     Baštěk – U Kapličky 

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:
• fotochemikálie
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
• použité olejové a palivové filtry• použité fritovací oleje v těsnících obalech
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |