Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Doprava v obci

Statistiky průjezdu vozidel obcí

Nový dopravní kamerový systém

(duben 2017)

V roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo dopravní studii pro zvýšení bezpečnosti v obci. Součástí studie bylo mimo jiné doporučení zavést měřené úseky a jiné bezpečnostní opatření v rizikových místech a na vjezdech do obce. Na základě této studie a poznatkům občanů, kteří opakovaně upozorňují na nedodržování rychlosti v obci, zastupitelstvo naplánovalo i na rok 2017 v rozpočtu prostředky pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v obci. V tomto roce je plánované protažení stezky z Líbeznic do obce, zabezpečení a osvětlení přechodů pro chodce a výstavba a modernizace kamerového systému. První dva dopravní kamerové systémy za přibližně 300.000 Kč včetně montáže a nastavení byly zakoupeny a instalovány. Po 2 měsících provozu vám představujeme vyhodnocení provozu.

Řidiči projíždějící obcí si jistě všimli nově instalovaného kamerového systému u zastávky Měšická a při příjezdu do obce od Klíčan. Obzvlášť řidičům překračujícím povolenou rychlost se odhalil kamerový systém rozpoznávající registrační značku vozidla, která je zobrazena na přídavné tabuli. Ale nový kamerový systém umí mnohem více než pouze měřit rychlost a ukázat „espézetku“ auta. Díky velmi vyspělému software, který vznikl ve spolupráci s Policií ČR, poskytuje kamerový systém souhrnné statistiky provozu pro občany obce, vyhodnocení rychlosti projíždějících vozů a vyhodnocení typů vozidel pro Obecní policii a pro případy pátrání a odhalení trestných činností pro Policii ČR záznamy projíždějících vozidel.

Pro občany přinese kamerový systém nejen preventivní nástroj pro zpomalení dopravy, ale i v případě spáchání trestného činu v obci dává mnohem lepší možnost na vypátrání pachatelů. Dále systém automaticky rozpozná druh vozidla a lze velmi snadno monitorovat průjezdy nákladních vozů porušujících zákaz motorových vozidel nad 12 tun. Většina příliš rychlých řidičů při měření zpomalí v měřeném úseku na povolený limit, což ukazuje účinnost měření a pomáhá řidičům si uvědomit, že možná i nevědomě překročili povolenou rychlost.

Vyhodnocení statistik za březen 2017

Statistiky vyhodnocení prvního měsíce provozu dávají občanům velmi podrobný náhled na stav dopravy v obci. Ohledně překročení rychlosti je jistě zajímavá skutečnost, že při příjezdu do obce od Klíčan překročí 11% vozidel povolenou rychlost a 0,6% jede rychlostí vyšší než 70km/h. Oproti tomu u zastávky Měšická, v blízkosti přechodu pro chodce, autobusové zastávky a školky překročilo 13% vozidel povolenou rychlost a 1,1% bylo rychlejší než 70km/h. Velmi smutné je, že 9 řidičů překročilo povolenou rychlost o více než 60km/h, tedy jeli více než 110km/h.

Celkový počet projíždějících vozidel byl cca. 69 tisíc od Klíčan a 60 tisíc od Měšic. Z toho byly necelé 3 tisíce nákladní vozy.

Zhruba dva řidiči ze 100 překročí rychlost 60km/h. Výstupy kamerového systému budou Obecní policii sloužit k lepšímu plánování měření rychlosti v obci v kritických hodinách a takto pomohou zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů a ostatních řidičů.

 

Další postup při realizaci dopravních opatření

V roce 2017 plánuje obec mimo výše zmíněné opatření doplnit kamerové systémy stejného typu k  autobusové zastávce Měšická v protisměru a k příjezdu silnice III/0091 mezi Líbeznicemi a Baští. Dále je plánované vystavení statistik dopravy na webové stránky obce, aby občané měli tyto informace k dispozici a mohli si sami udělat obraz o dopravě v Bašti.

Jsme přesvědčeni, že tato opatření přinesou občanům větší míru bezpečí a zvýší životní úroveň v obci. Budeme nadále vděční za vaše připomínky, jak naší obec udělat bezpečnější a klidnější.

Výsledky ankety o změně úpravy silničního provozu Nad Dvorem

 

Zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bašť

Pracovní verze návrhové části opatření

Analýza problémů

 

Analýza dopravního proudu v obci Bašť – styková křižovatka silnic III/0085 a III/0091

Zpráva zpracovaná společností Centrum dopravního výzkumu.

Další obytná zóna v Bašti

Koncem listopadu 2013 byla v Bašti zřízena už druhá obytná zóna. Jejím účelem je zklidnění provozu na Návsi a v jejím okolí. Je třeba si přiznat, že umístění modrých dopravních značek jako zázrakem nezmění chování všech řidičů a je pravděpodobné, že se čas od času budeme setkávat zejména s nedodržováním nejvyšší povolené rychlosti. Obytná zóna vyžaduje dodržování stanovených pravidel od všech účastníků provozu a chodci, kterým poskytuje určité výhody, se musí přeci jen i v obytné zóně mít na pozoru před projíždějícími auty.

Kromě toho, že pěší mohou využívat celou šířku komunikace a nejvyšší rychlost je omezena na 20 km/h, řeší obytná zóna specifickým způsobem i parkování. To je umožněno pouze na místech, která jsou vyznačena dopravní značkou nebo vodorovným dopravním značením. V očích mnoha místních obyvatel je pak obytná zóna jasným viníkem toho, že nemohou v klidu a pohodlně všude zaparkovat. Je to ale skutečně tak?

Většina ulic v Bašti je obousměrných a jejich šíře nepřesahuje 6 metrů. Parkování v obousměrných komunikacích je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích možné pouze za předpokladu, že zbývá pro každý směr jízdy volný jízdní pruh o šířce minimálně 3 metry. Z toho vyplývá, že ve většině ulic v Bašti nelze legálně zaparkovat. Obytná zóna tedy nemůže být příčinou toho, že chybí dostatek parkovacích míst.

Dobrým příkladem je Nová Bašť. Pokud by v této lokalitě nebyla obytná zóna zřízena, počet parkovacích možností v souladu se zákonem by byl roven nule. Obytná zóna tedy možnosti parkování naopak rozšiřuje – v současnosti je v ní vyznačeno cca. 180 parkovacích míst.

 

Jaká pravidla je nutné v obytné zóně dodržovat a s čím je třeba počítat?

  • Nejvyšší povolená rychlost vozidel je omezena na 20 km/h.
  • Stání (nikoliv zastavení) vozidel je možné pouze na vyznačených místech.

Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

  • Je umožněn pohyb chodců po celé komunikaci.
  • Jsou umožněny hry dětí na komunikaci.

 

Budoucí mimoúrovňové křižovatce (MUK) ve Zdibech a potížím s průjezdností komunikací vedoucích do Prahy je věnována webová prezentace „Do Prahy bez infarktu“ (www.bezinfarktu.cz). Připravila ji obec Líbeznice a najdete zde novinky, informace a názory samosprávy i občanů týkající se problematiky dojíždění do hlavního města.

Průzkum využívání parkovacích míst v obytné zóně Nová Bašť

Celé území Nové Baště je v současné době obytnou zónou. V ulicích je celkem vyznačeno 181 parkovacích míst (+ 3 invalidní). Podle průzkumu využívání parkovacích míst, který proběhl v průběhu dubna, se obsazenost parkovacích míst pohybuje v rozmezí cca. 38 – 46% – tzn., že více než polovina parkovacích míst zůstává volných. V ranních a večerních hodinách parkuje cca. 20 – 23% vozidel mimo parkovací místa (během dne je číslo vyšší – až 30%). Paradoxně méně jsou parkovací místa respektována v ulicích s tzv. individuální výstavbou, kde jsou větší pozemky a menší hustota obyvatel (důvodem jsou např. nedokončené garáže a terénní úpravy na pozemku, ubytování dělníků, apod).

Všechna parkovací místa jsou veřejná. Někdy se pro ně používá v souvislosti s jejich hlavním účelem také název „návštěvnická“ místa. Jsou pouze doplňkem parkovacích stání v garážích a na pozemcích obyvatel, nikoliv jejich náhradou. Počet vyznačených míst je v rámci Nové Baště jako celku dostatečný. V některých částech ulic je poptávka po stáních vyšší než nabídka, prostorové poměry zde ovšem vytvoření dalších míst neumožňují.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Bašti (již realizováno)

Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav projednává veřejnou vyhlášku o návrhu stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Bašť. Vyhláška upravuje dopravní režim a umístění vodorovného a svislého dopravního značení v celé obci kromě Nové Baště, která je řešena odděleně.

Navrhovaná dopravní opatření vycházejí ze záměru obce Bašť, jsou ovšem ovlivněna doporučeními a požadavky dopravního inspektorátu Policie ČR a Odboru dopravy, a mohou se proto od původních návrhů odlišovat.

Navrhovaná dopravní opatření je možné rozdělit na tři základní okruhy:
1) Úprava a doplnění svislého dopravního značení v obci
Změny vycházejí jednak z pasportizace dopravního značení, která byla zpracována společností SOMARO s.r.o., a také z „Výzvy k doplnění dopravního značení“ zpracované v srpnu 2012 Odborem dopravy. Oba zmíněné dokumenty reagují na nedostatky, které byly na území obce zjištěny a řeší nevhodně nebo zcela chybně umístěné dopravní značky.
2) Změna dopravního režimu v širším okolí Návsi
Návrh vychází ze záměru obce na zklidnění širšího okolí Návsi a vznik obytné zóny. Na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie ČR návrh rozšiřuje obytnou zónu i do částí obce severo-východním směrem od Návsi (Do Polí, Horka, Za Horkou).
3) Změna dopravního režimu v lokalitě Nad Dvorem
Záměr obce na zřízení obytné zóny, který byl projednáván na zasedání zastupitelstva 17. září 2012, nebyl dopravním inspektorátem Policie ČR doporučen ke schválení. Jedinou možnou variantou na zklidnění dopravy je zóna s dopravním omezením (omezení rychlosti na 30 km/h a zákaz vjezdu nákladních vozidel), která je součástí návrhu.

Dopravní opatření v Nové Bašti byla projednávána samostatně a nejsou součástí výše uvedených návrhů ve zmíněné vyhlášce.

Ukazatel rychlosti u zastávky Bašť, Měšická

Ukazatel rychlosti, který byl umístěn na Hlavní ulici (ve staré zástavbě) ve směru na Klíčany, byl 18. dubna 2012 přemístěn k autobusové zastávce Bašť, Měšická (směr do centra Baště). V této lokalitě dochází ve větší míře k porušování povolené rychlosti. Rovná silnice se zástavbou jen na jedné straně zde bohužel řidiče svádí k rychlé jízdě. Druhý digitální ukazatel rychlosti zůstane na svém původním místě v Baštěku na příjezdu od Klíčan.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |