Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Školství

Gestor: Obec Bašť

Mateřská škola Bašť

Webové stránky MŠ: www.msbast.cz

2017

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. O této významné změně jsme si povídali s ředitelkou Mateřské školy Bašť, paní Zuzanou Černou.

Vztahuje se povinné předškolní vzdělávání na všechny děti?

Ano, tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie a na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Co musí podniknout rodiče nebo zákonný zástupce dítěte?

Pokud jejich dítě splňuje výše uvedená kritéria a ještě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Jaký je postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání?

Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná 2. května 2017. Bližší informace k zápisu do MŠ Bašť jsou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce obce jako zřizovatele.

Dochází v žádostech o přijetí k nějakým změnám?

Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Existují jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání?

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

První možností je individuální vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce nám toto oznámí písemně v době zápisu nejpozději však do konce května. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být také vzděláváno v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální. Informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální a zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

Poslední možnou formou je vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Přijetí musí zákonný zástupce dítěte oznámit ve spádové mateřské škole.

Jak je to v případě odkladu?

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo pro dotazy rodičů a zákonných zástupců mailovou adresu ms@msmt.cz.

Demografická studie

2016

První říjnové pondělí roku 2016 se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce netradičně v Restauraci Vila. Očekávali jsme velkou účast především rodičů dětí a žáků, protože program byl tematicky zaměřen na problematiku školství. Bohužel ten den panovalo velmi ošklivé počasí a tak účast nebyla valná. Proto byla zřízena podstránka Školství, kde jsou zveřejněny prezentace jednotlivých zastupitelů ze zasedání.

Výsledky dotazníkového šetření školní rok 2014/2015

Mateřská škola Bašť, okres Praha východ, příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 2003 je umístěna ve dvou lokalitách obce. Původní budova školy z roku 1950 rekonstruovaným v roce 2009 s novým pavilonem postaveným v roce 2009 se nachází ve staré části Baště v zástavbě rodinných domů s množstvím možností vycházek do okolí. V rekonstruované starší budově je třída Hvězdiček pro 25 dětí. V nové budově je třída Sluníček se stejno kapacitou. Obě budovy jsou umístěny do velké zahrady, která nabízí příležitost pro aktivní trávení času venku.

V lednu 2013 byla dokončena stavba další třídy mateřské školy v nově zastavované části Baště nazvané Na Horce. Pravidelný provoz byl zahájen 18. února, kapacita zařízení je 24 dětí. Zahrada u nového pavilonu, ve kterém je umístěna třída Korálků byla dokončena v červenci 2013. Na podzim 2013 byla zahájena výstavba třídy Kostiček, která byla uvedena do provozu 1. dubna 2014. Celková kapacita MŠ v Bašti dosáhla počtu 98 dětí.

Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice

Historie pravidelné školní docházky v Líbeznících sahá do 19. století. Hlavní budova současné školy byla slavnostně otevřena 3. září 1956, v roce 2017 došlo k její přístavbě, kterou vzniklo dalších 8 tříd.

V roce 2015 byla otevřena budova Rondel, kde je 8 dalších tříd. V roce 2019 byla otevřena budova Neorondelu s 20 třídami.

Ve školním roce 2023/24 má líbeznická škola 1670 žáků a je největší základní školou v ČR. Zajišťuje povinnou školní docházku ve spádovém obvodu tvořeném sedmi obcemi – Líbeznice, Bašť, Měšice, Bořanovice, Předboj, Zlonín a Nová Ves. Součástí školy je základní umělecká škola.

http://www.zslibeznice.cz/

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |